Prevádzkové hodiny:

  • počas letnej prevádzky, od 01.04. do 30.10.
   pondelok – piatok     08:00 – 21:30 hod
   sobota – nedeľa           08:00 – 20:00 hod
  • počas zimnej prevádzky, od 01.11. do 31.03.
   pondelok – nedeľa     09:00 – 16:00 hod

p

Správca areálu v čase 09:00 – 17:00 / 08:00 – 15:00
Peter Soóky
GSM: +421 907 453 336

Areál hier Radosť Štrkovec (AHRŠ) sa nachádza na území medzi Bajkalskou ulicou a Štrkoveckým jazerom. Zverením miestneho zastupiteľstva mestskej časti je od 01.01.2004 v správe RUŽINOVSKÉHO ŠPORTOVÉHO KLUBU, p. o. so zameraním na rozvoj kultúrno-spoločenských, športových a voľnočasových aktivít obyvateľov mestskej časti Bratislava-Ružinov.

Hlavnou časťou celého areálu  je detské ihrisko so svojím symbolom – betónovou ťavou (autor Rastislav Miklánek, akad. soch.), ktoré sa stalo príťažlivou atrakciou a centrom trávenia voľného času rodín s deťmi. Pre rodičov s deťmi sú počas letnej prevádzky k dispozícii aj toalety, kľúče od nich sa nachádzajú u správcu areálu.

Pre priaznivcov plážového volejbalu je v letných mesiacoch k dispozícii plážové volejbalové ihrisko, ktorého využívanie  je v zmysle týchto pravidiel.

Súčasťou areálu je aj amfiteáter, ktorý sa v spolupráci s organizáciou CULTUS Ružinov, a. s.  (organizácia mestskej časti) využíva hlavne počas letných mesiacov na rôzne kultúrno-spoločenské akcie.

UPOZORNENIE:

 • od vstupu do AHRŠ až po jeho opustenie je užívateľ športových ihrísk povinný riadiť‘ sa Prevádzkovým poriadkom Areálu hier Radosť Štrkovec zverejneným na stránke https://rskruzinov.sk/prevadzkovy-poriadok-ahrs/ a ďalšími právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP, najmä Zákon o BOZP (č.124/2006 Z. z. v platnom znení, nariadenia vlády SR, vyhlášky MPSVaR SR, SUBP, príslušné normy a interné predpisy prevádzkovateľa objektu, predpisy z ochrany pred požiarmi (zákon č.314/2001 Z. z. a vykonávanie vyhl. č. 121/2002 Z. z.) a predpisy z oblasti ochrany životného prostredia, likvidácia odpadov, atď.
 • zdržiavanie sa v priestoroch AHRŠ a využívanie ihrísk je na vlastné riziko, čim nie je dotknutá povinnosť‘ dodržiavať prevádzkový poriadok AHRŠ,
 • v prípade poškodenia zariadenia AHRŠ je užívateľ povinný nahradiť RŠK, p. o. vzniknutú škodu v plnom rozsahu,
 • na ihriská je povolene vstupovať‘ len vo vhodnej obuvi, resp. na ihrisko plážového volejbalu bez obuvi, ktorá nepoškodzuje povrch,