AKO TEDA UŽÍVAŤ ŠPORTOVISKO ? (1. BEZ REZERVÁCIE, 2. S REZERVÁCIOU – JEDNORAZOVOU, 3. S REZERVÁCIOU – DLHODOBOU)


1. BEZ REZERVÁCIE („NA SLEPO – PRÍDEM A SKÚSIM“)

  • prídete do AHRŠ
  • na základe ROZPISU dlhodobých užívateľov zistíte, či je vo vami požadovaný čas športovisko k dispozícii
  • ak áno, je k dispozícii, užívate športovisko
  • v prípade ak sú na športovisku iní užívatelia dohodnite si čas, kedy ho budete môcť užívať vy
  •  po skončení užívania športoviska upravte jeho povrch a odstráňte nečistoty

br
br
br
br
br
br
br
br

2. S REZERVÁCIOU – JEDNORAZOVOU („CHCEM MAŤ ISTOTU TERMÍNU“)

  • z ponuky ROZPISU dlhodobých užívateľov si vyberte voľný termín a čas, o ktorý máte záujem
  • vyplňte kompletne tu priloženú OBJEDNÁVKU (priamo v tlačive do textu) na žiadaný termín, uložte si ju a pošlite mailom na adresu info[at]rskruzinov.sk najneskôr do 48 hodín pred žiadaným termínom užívania (potreba kompletného sprocesovania) !!!
  • po zaregistrovaní a odsúhlasení obdržíte potvrdzujúci e-mail
  • užívate športovisko v zmysle objednávky
  • po skončení užívania športoviska upravte jeho povrch a odstráňte nečistoty

br
br

3. S REZERVÁCIOU – DLHODOBOU („CHCEM ŠPORTOVAŤ DLHŠÍ ČAS V ROVNAKOM TERMÍNE“)

  • z ponuky ROZPISU dlhodobých užívateľov si vyberte voľný termín a čas, o ktorý máte záujem
  • vyplňte kompletne tu priloženú OBJEDNÁVKU (priamo v tlačive do textu) na celé požadované obdobie, uložte si ju a pošlite mailom na adresu info[at]rskruzinov.sk najneskôr do 48 hodín pred prvým termínom užívania (potreba kompletného sprocesovania) !!!
  • po zaregistrovaní a odsúhlasení obdržíte e-mail s POTVRDENÍM objednávky
  • POTVRDENIE skontrolujte, podpíšte, naskenujte a pošlite späť mailom na adresu info[at]rskruzinov.sk
  • užívate športovisko v zmysle objednávky a potvrdenia
  • po skončení užívania športoviska upravíte jeho povrch a odstráňte nečistoty

AKO ZRUŠIŤ REZERVÁCIU (JEDNORAZOVÚ AJ DLHODOBÚ) ŠPORTOVISKA?


Požiadavku užívateľa športoviska na zrušenie objednanej rezervácie je potrebné oznámiť e-mailom na adresu: info[at]rskruzinov.sk najneskôr 48 hodín pred užívateľom objednaným termínom užívania športoviska.

UPOZORNENIE:

 • od vstupu do AHRŠ až po jeho opustenie je užívateľ športových ihrísk povinný riadiť‘ sa Prevádzkovým poriadkom Areálu hier Radosť Štrkovec zverejneným na stránke https://rskruzinov.sk/prevadzkovy-poriadok-ahrs/ a ďalšími právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP, najmä Zákon o BOZP (č.124/2006 Z. z. v platnom znení, nariadenia vlády SR, vyhlášky MPSVaR SR, SUBP, príslušné normy a interné predpisy prevádzkovateľa objektu, predpisy z ochrany pred požiarmi (zákon č.314/2001 Z. z. a vykonávanie vyhl. č. 121/2002 Z. z.) a predpisy z oblasti ochrany životného prostredia, likvidácia odpadov, atď.
 • zdržiavanie sa v priestoroch AHRŠ a využívanie ihrísk je na vlastné riziko, čim nie je dotknutá povinnosť‘ dodržiavať prevádzkový poriadok AHRŠ,
 • v prípade poškodenia zariadenia AHRŠ je užívateľ povinný nahradiť RŠK, p. o. vzniknutú škodu v plnom rozsahu,
 • na ihriská je povolene vstupovať‘ len vo vhodnej obuvi, resp. na ihrisko plážového volejbalu bez obuvi, ktorá nepoškodzuje povrch,
For privacy reasons Google Maps needs your permission to be loaded. For more details, please see our Súhlas so spracovaním osobných údajov.
Súhlasím