Využitie voľných hodín športovísk Areálu hier Radosť Štrkovec je v roku 2022 možné vykonať e-mailom na adrese info@rskruzinov.sk. Ceny za užívanie športovísk nájdete tu. Informácie o podmienkach užívania športovísk môžete získať tu alebo na telefónnom čísle +421 905 789 540.
Kliknutím na aktuálny týždenný Rozpis využitia športovísk ho zväčšíte v samostatnom okne.

UPOZORNENIE:

 • od vstupu do AHRŠ až po jeho opustenie je užívateľ športových ihrísk povinný riadiť‘ sa Prevádzkovým poriadkom Areálu hier Radosť Štrkovec zverejneným na stránke https://rskruzinov.sk/prevadzkovy-poriadok-ahrs/ a ďalšími právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP, najmä Zákon o BOZP (č.124/2006 Z. z. v platnom znení, nariadenia vlády SR, vyhlášky MPSVaR SR, SUBP, príslušné normy a interné predpisy prevádzkovateľa objektu, predpisy z ochrany pred požiarmi (zákon č.314/2001 Z. z. a vykonávanie vyhl. č. 121/2002 Z. z.) a predpisy z oblasti ochrany životného prostredia, likvidácia odpadov, atď.

OKREM INFORMÁCIÍ UVEDENÝCH V PREVÁDZKOVOM PORIADKU AHRŠ PLATÍ AJ:

 • zdržiavanie sa v priestoroch AHRŠ a využívanie ihrísk je na vlastné riziko, čim nie je dotknutá povinnosť‘ dodržiavať prevádzkový poriadok AHRŠ,
 • v prípade poškodenia zariadenia AHRŠ je užívateľ povinný nahradiť RŠK, p. o. vzniknutú škodu v plnom rozsahu,
 • na ihriská je povolene vstupovať‘ len vo vhodnej obuvi, resp. na ihrisko plážového volejbalu bez obuvi, ktorá nepoškodzuje povrch,
 • užívateľ je povinný odovzdať športové ihrisko najneskôr v čase uvedenom vyššie ako koniec jeho užívania. V prípade porušenia tejto povinnosti a tým poškodenia nasledujúceho užívateľa, bude poškodzujúci užívateľ povinný uhradiť‘ platbu za užívanie športového ihriska za poškodeného v plnej výške,
 • príchod do areálu je užívateľovi povolený počas prevádzkových hodín areálu a následne musí opustiť‘ areál do skončenia prevádzkových hodín areálu,
 • v prípade organizovania podujatí RŠK, p. o., je užívateľ povinný uvoľniť športové ihrisko v termíne konania takéhoto podujatia,
 • platbu za užitie objednaného športového ihriska vykoná užívateľ na základe faktúry obdržanej od RŠK, p. o. v zmysle platného cenníka AHRŠ,
 • faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 71 zákona NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a náležitosti podľa zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V prípade, že tato faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, nájomca je oprávnený túto vrátiť prenajímateľovi na prepracovanie a lehota splatnosti v takomto prípade neplynie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry užívateľovi,
 • faktúra je splatná do 14 dni od jej vystavenia a považuje sa za uhradenú pri­pí­sa­ním fakturovanej sumy na účet RŠK, p. o.,
 • v prípade, že faktúra nebude užívateľom športoviska uhradená v termíne splatnosti faktúry a dohodnutým spôsobom podľa tohoto Potvrdenia, užívateľ nebude v žiadnom prípade užívať športovisko až do uhradenia faktúry, za čo zodpovedá vedúci AHRŠ. V prípade, ak užívateľ športoviska bude v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 14 dní po termíne splatnosti faktúry, je RŠK, p. o. oprávnený ukončiť užívanie športoviska dohodnuté týmto Potvrdením výpoveďou okamžite.
 • Ak užívateľ športoviska nevykoná úhradu užívania podľa tohoto Potvrdenia v určenej lehote, RŠK, p. o. má právo účtovať a užívateľ športoviska má povinnosť následne zaplatiť mu úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania,
 • po uplynutí termínu užívania športoviska, nie je RŠK, p. o. povinný užívateľa oboznámiť s ukončením platnosti doby užívania športoviska.

Zrušenie Objednávky športoviska na daný termín:

 • Túto požiadavku užívateľa športoviska je potrebné oznámiť te­le­fonicky na tel. č. 0905 789 540 alebo e-mailom na adresu: info@rskruzinov.sk najneskôr 72 hod. pred užívateľom objednaným termínom užívania športoviska.
 • Ak dôjde k zrušeniu objednávky športoviska na daný termín užívania v čase 72 až 48 hodín pred užívateľom objednaným termínom, bude užívateľovi fakturovaná čiastka 50% z ceny objednaného termínu užívania športoviska.
 • Ak dôjde k zrušeniu objednávky športoviska na daný termín užívania v čase 48 a menej hodín pred užívateľom objednaným termínom, bude užívateľovi fakturovaná čiastka 100% z ceny objednaného termínu užívania športoviska.
For privacy reasons Google Maps needs your permission to be loaded. For more details, please see our Súhlas so spracovaním osobných údajov.
Súhlasím