Využitie voľných hodín vo všetkých halách Zimného štadióna Vladimíra Dzurillu je v sezóne 2021 – 2022 možné vykonať e-mailom na adrese info@rskruzinov.sk. Ceny za užívanie voľných hodín ľadových plôch nájdete tu. Ďalšie informácie o podmienkach užívania ľadovej plochy môžete získať na telefónnom čísle +421 905 858 014.

OKREM INFORMÁCIÍ UVEDENÝCH V PREVÁDZKOVOM PORIADKU ZSVDZ PLATÍ AJ:

 • využívanie ĽP je na vlastné riziko, čím nie je dot­knu­tá povinnosť dodržiavať pre­vádzkový poriadok ZSVDZ,
 • v prípade poškodenia zariadenia ZSVDZ je užívateľ ĽP povinný nahradiť RŠK, p. o. vzniknutú ško­du v pl­nom rozsahu,
 • na ĽP je povolené vstupovať len v korčuliach a len v prípade keď nepre­bieha úprava ľadu,
 • ĽP je užívateľ povinný opustiť najneskôr v čase uvedenom ako koniec jeho užívania ĽP. V prípade porušenia tejto povinnosti a tým poškodenia nasledujúceho užívateľa ĽP, bude poš­ko­dzu­jú­ci užívateľ ĽP povinný uhradiť platbu za užívanie ĽP za poškodeného v plnej výške,
 • v prípade organizovania športových podujatí RŠK, p. o. je užívateľ ĽP povinný uvoľniť túto v danom termíne podľa požiadaviek RŠK, p. o.,
 • platbu za užitie objednanej ĽP vykoná užívateľ ĽP na základe faktúry v termíne jej splatnosti obdržanej od RŠK, p. o. v zmysle platného cenníka ZSVDZ, pričom:
 • Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 71 zákona NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a náležitosti podľa zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V prípade, že tato faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, nájomca je oprávnený túto vrátiť prenajímateľovi na prepracovanie a lehota splatnosti v takomto prípade neplynie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry užívateľovi ĽP.
 • Faktúra je splatná do 14 dni od jej vystavenia a považuje sa za uhradenú pri­pí­sa­ním fakturovanej sumy na účet RŠK, p. o..
 • V prípade, že faktúra nebude užívateľom ĽP uhradená v termíne splatnosti faktúry a dohodnutým spôsobom, užívateľovi nebude v žiadnom prípade povolené užívať ĽP až do uhradenia faktúry, za čo zodpovedá vedúci ZSVDZ. V prípade, ak užívateľ ĽP bude v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 14 dní po termíne splatnosti faktúry, je RŠK, p. o. oprávnený ukončiť užívanie ĽP okamžite.
 • Ak užívateľ ĽP nevykoná úhradu nájomného v určenej lehote, RŠK, p. o. má právo účtovať a užívateľ ĽP má povinnosť následne zaplatiť mu úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.
 • po uplynutí termínu užívania ĽP, nie je RŠK, p. o. povinný užívateľa ĽP oboznámiť s ukončením platnosti doby užívania ĽP.

Zrušenie Objednávky ľadovej plochy na daný termín:

 • Túto požiadavku užívateľa ĽP je potrebné oznámiť te­le­fonicky na tel. č. 0905 858 014 alebo e-mailom na adresu: info@rskruzinov.sk najneskôr 72 hod. pred užívateľom objednaným termínom užívania ĽP.
 • Ak dôjde k zrušeniu objednávky ĽP na daný termín jej užívania v čase 72 až 48 hodín pred užívateľom objednaným termínom, bude užívateľovi fakturovaná čiastka 50% z ceny objednaného termínu užívania ĽP.
 • Ak dôjde k zrušeniu objednávky ĽP na daný termín jej užívania v čase 48 a menej hodín pred užívateľom objednaným termínom, bude užívateľovi fakturovaná čiastka 100% z ceny objednaného termínu užívania ĽP.