Ružinovské športové prázdniny

!!ĎAKUJEME!!

VIDÍME SA V LETE 2024

RUŽINOVSKÉ ŠPORTOVÉ PRÁZDNINY sú neodmysliteľnou súčasťou RŠK, p. o., ktorá ich robí každé leto. RUŽINOVSKÉ ŠPORTOVÉ PRÁZDNINY sú určené pre deti vo veku od 7 do 14 rokov. V dennom tábore deti zažijú veľa zábavy, športových aktivít, výletov, ale spoznajú aj nových kamarátov. Rodičia môžu svoje deti prihlásiť až do šiestich týždenných turnusov, pričom o zábavu a program sa postarajú skúsení animátori.

  • Dátum: 
  • KEDY: Pondelok – Piatok 
  • O KOĽKEJ: 07:30 – 16:30 hod.
  • KDE: Areál netradičných športov, Pivonková ul.
  • PODMIENKY ÚČASTI: vyplnená prihláška a GDPR, vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa, zaplatený poplatok
  • ZA KOĽKO:

Cena zahŕňa: dennú strava (obed, desiata a olovrant) a pitný režim, animačný program a atrakcie, športové aktivity, výlet (vstupné, doprava), táborovú čiapku a náramok, fotky na stiahnutie

  • NA STIAHNUTIE:

Prihlášku s GDPR si stiahnite, vyplňte posielajte na prazdniny@rskruzinov.sk. Vyhlásenie o zdravotnom stave je nutné doniesť v deň nástupu do denného tábora. Potvrdenie o prijatí do denného tábora dostanete do 3 pracovných dní.

  • POPLATOK JE NUTNÉ ZAPLATIŤ AŽ PO POTVRDENÍ PRIHLÁŠKY !!!
Termíny a obsadenosť turnusov:
I. Turnus           
II. Turnus          
III. Turnus        
IV. Turnus 
V. Turnus          
VI. Turnus        


POZNÁMKA
: Organizátor má právo zmeniť alebo upraviť program v závislosti od  nečakaných okolností. O zmene programu je však povinný informovať rodičov vopred.


NAJČASTEJŠIE OTÁZKY:

1, Kde je „základňa“ denného tábora?
V Areáli netradičných športov, Pivonková ul. nachádzajúci sa medzi ZŠ Nevädzová 2 a MŠ Pivonková. Šatne sa nachádzajú v unimobunkách pri hlavnom vstupe.
2, Čo si má priniesť dieťa so sebou?
Dieťa by malo prísť oblečené v športových veciach a mať stále so sebou rúško, ruksak, fľašu na vodu, náhradné oblečenie, tenisky na prezutie a šiltovku (čiapka/šatka). V prípade aktivity na kúpalisku zákonný zástupca zabezpečí, aby dieťa malo so sebou kompletné vybavenie pre takúto aktivitu (plavky, uterák a krém na opaľovanie). O návšteve kúpaliska bude Organizátor informovať deň vopred. V prípade zlého počasia treba pribaliť pršiplášť alebo dáždnik. Organizátor neodporúča deťom nosiť so sebou cenné predmety, resp. hodnotnejší športový výstroj. Za ich poškodenie alebo stratu Organizátor nezodpovedá.
3, Aké doklady treba doniesť v deň nástupu?
Vyplnené vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa (nie je nutné, aby prehlásenie o zdravotnom stave potvrdzoval lekár).
4, Ako je to so stravou a čo ak má dieťa špeciálnu diétu alebo potravinovú intoleranciu?
V cene tábora je zahrnutá strava 3x denne (obed, desiata a olovrant) a pitný režim (voda, sirupová voda). Zákonný zástupca dieťaťa je POVINNÝ informovať Organizátora o prípadných stravovacích obmedzeniach dieťaťa ich vyznačením v Prihláške (bezlepková, bezlaktózová, histamínová strava či iné alergie). V prípade náročnejšieho stravovacieho obmedzenia sa Organizátor dohodne so zákonnými zástupcami na konkrétnom jedálničku, poprípade si dieťa čiastočne prinesie vlastné diétne jedlo.
5, Kedy môžem dieťa priniesť a vyzdvihnúť? Je možné nahlásiť aj skorší odchod dieťaťa?
Príchod dieťaťa do tábora je možný v čase od 7:30 do 8:30 hod. a Odchod dieťaťa je možný v čase od 15:30 do 16:30 hod. na dohodnutom mieste („základňa“). Počas celodenného výletu môže nastať situácia, že sa vrátime z výletu neskôr, o čom Vás však Organizátor bude informovať SMS správou. Skorší odchod dieťaťa domov je nutné nahlásiť vopred hlavnému vedúcemu.
6, Aký budú mať deti program?
Program sa vždy prispôsobuje počasiu ako aj fyzickému stavu detí. Predpokladaný týždenný program bude vyvesený na nástenke v šatni a na bližšie informácie Vám odpovie hlavný vedúci.
7, Ako je možné uhradiť poplatok?
Poplatok je možné uhradiť až po prijatí potvrdzujúceho emailu od Organizátora. Poplatok je možné uhradiť bankovým prevodom alebo vkladom na bankový účet. Ako variabilný symbol /VS/ uvádzajte číslo podľa turnusu. V správe pre adresáta uveďte meno a priezvisko dieťaťa a číslo turnusu.
8, Je možné využiť rekreačný poukaz?
V súvislosti s využívaním Rekreačných poukazov alebo poukazov od Vášho zamestnávateľa Vám Organizátor vie na vyžiadanie (emailom) vystaviť potvrdenie o absolvovaní denného tábora. Potvrdenie sa vystavuje až po absolvovaní denného tábora a vyžiadať sa dá do 5 pracovných dní od skončenia daného denného tábora. V žiadosti treba uviesť údaje o žiadateľovi (meno a priezvisko, adresa), údaje o dieťati (meno a priezvisko) a o termíne, ktorý dieťa navštívilo.
9, Čo keď dieťa nemôže nastúpiť zo zdravotných dôvodov?
Ak dieťa nemôže z akýchkoľvek dôvodov nastúpiť do denného tábora pred jeho začatím alebo prísť v jeho priebehu, je zákonný zástupca POVINNÝ nahlásiť neúčasť dieťaťa najneskôr v prvý deň neprítomnosti dieťaťa v tábore do 8:30 hod. na tel. č. 0908 730 425.
V prípade, ak dieťa neabsolvuje CELÝ turnus denného tábora, do ktorého bolo prihlásené (táto možnosť sa nevzťahuje na neabsolvovanie akejkoľvek inej časti turnusu), môže zákonný zástupca dieťaťa POŽIADAŤ Organizátora písomne, buď emailom na adrese prazdniny@rskruzinov.sk alebo poštou zaslanou na adresu RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o., Mierová 21, 827 05 Bratislava o vrátenie už uhradeného poplatku za denný tábor. Písomnú žiadosť zákonného zástupcu je nutné odoslať maximálne do 5 pracovných dní po skončení turnusu.
10, Kto bude dohliadať na moje dieťa?
O deti sa starajú animátori, ktorí zabezpečujú animačný program ako aj športové aktivity. V záujme bezpečnosti a dodržiavania programu Organizátor zabezpečuje, aby na maximálne 10 detí bol 1 animátor. Na chod denného tábora dohliada hlavný vedúci.

Administrácia a informácie:
Ing. Andrej PUSTAY
tel. č.: +421 908 730 425
e-mail: prazdniny@rskruzinov.sk