Hospodárenie

RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. (skrátene RŠK, p. o.) je právnická osoba obce, ktorej menej ako 50 % výrobných nákladov je pokrytých tržbami a ktorá je na rozpočet obce zapojená príspevkom.

Hospodári v zmysle Zákona  523/2004 Z. z. a následne podľa svojho rozpočtu príjmov a výdavkov a jej rozpočet zahŕňa príspevok z rozpočtu zriaďovateľa  mestskej časti Bratislava–Ružinov, prostriedky vlastných finančných fondov, prostriedky prijaté od iných subjektov.