O nás

RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. (skrátene RŠK, p. o.) je príspevková organizácia zriadená uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 239/IX/2000 zo dňa 28.03.2000 na plnenie verejnoprospešných úloh mestskej časti Bratislava–Ružinov v oblasti telovýchovy, športu a rekreačných činností. RŠK, p. o. napomáha rozvoju telovýchovy, športu a rekreačných činností medzi občanmi mestskej časti Bratislava–Ružinov, vytvára podmienky pre realizáciu ich mnohostranných záujmov a záľub so zameraním na upevňovanie zdravia, telesnej a duševnej zdatnosti a tým napomáha k odstraňovaniu negatívnych spoločenských javov. RŠK , p. o. podľa záujmov a potrieb občanov mestskej časti Bratislava–Ružinov zabezpečuje a realizuje rôzne formy vzdelávacích tvorivých aktivít a vytvára podmienky pre šírenie športu a kultúry.
Príspevková organizácia vznikla pod pôvodným názvom Ružinovský športový klub na podnet poslancov a starostu mestskej časti Bratislava-Ružinov na jar v roku 2000 s náplňou zapojiť predškolskú a školskú mládež tejto mestskej časti do pravidelných športových aktivít a vytvoriť pre to aj adekvátne podmienky. Prvým riaditeľom sa na základe výberového konania stal Juraj Ďurkovský, sekretariát dostal sídlo v bývalej izbe poslancov. Za pochodu sa začal budovať Areál netradičných športov ako súčasť školského dvora ZŠ Nevädzová. Na jeseň roku 2000 bola ružinovským základným školám ponúknutá činnosť v školských športových krúžkoch, čo školy aj využili. V tomto období začal aj projekt Škôlky korčuľovania pre deti z materských škôl. O jeho nadčasovosti a úspešnosti hovorí skutočnosť, že trvá až do dnešných dní. Neuveriteľných viac ako 20 rokov! Na základných školách vznikli v tom období krúžky futbalu, volejbalu, hádzanej a atletiky, žiaľ v súčasnosti už nie je o ne taký masový záujem ako pri ich vzniku. Akú takú činnosť v týchto športoch sa na základných školách podarilo zachrániť formou medziškolských súťaží v rámci Ružinovskej športovej ligy. K škôlkam korčuľovania sa postupne pridal projekt Škôlky plávania trvajúci rovnako až do dnešných dní. Postupne sa zlepšovali aj podmienky na športovanie. Boli vybudované multišportové ihriská na základných školách Vrútocká, Medzilaborecká, Ružová dolina, Kulišková, postupne bol prebudovaný Areál netradičných športov. RŠK dostal do správy okrem Areálu netradičných športov aj Zimný štadión Vladimíra Dzurillu s prístavbou a Areál hier Radosť spolu s amfiteátrom. Tým sa výrazne rozšírila a zmenila aj náplň činnosti.  V roku 2015 došlo preto k malej zmene názvu organizácie, keď k pôvodnému názvu RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB sa pridalo označenie príspevkovej organizácie – p. o.. Dôvod bol prozaický – zvýrazniť rozdiel medzi príspevkovou organizáciou mestskej časti (p. o.), ktorá nielen vykonáva športovú činnosť, ale aj ponúka ďalšie služby pre záujemcov o športovanie a klasickým športovým klubom, resp. telovýchovnou jednotou vykonávajúcimi klasickú športovú činnosť a majúcimi svojich členov. Od začiatku roka 2021 začal RŠK, p. o. vykonávať aj správu športového areálu na Vietnamskej ulici – ŠH TRNÁVKA. Tým sa opäť rozšírilo portfólio ponúkaných služieb pre verejnosť.

Identifikácia organizácie

názov organizácie:      RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. (skrátene RŠK, p. o.)
sídlo:                              Mierová 21, 827 05 Bratislava
identifikačné číslo:      36066257
dátum zriadenia:         28.marca 2000
forma hospodárenia:  príspevková organizácia
zriaďovateľ                   Mestská časť Bratislava – Ružinov, IČO: 00603155, Mierová 21, 827 05 Bratislava
sekretariát:                  budova Zimného štadióna Vladimíra Dzurillu, Ružinovská 4, 821 02 Bratislava, pondelok – piatok v čase 07:00 – 15:00 hod

Neustále vytvárame nové aktivity, čím sa snažíme zaujať a priviesť deti, mládež, ale aj širokú verejnosť k športu prostredníctvom zábavy a relaxu.

RŠK, p. o. má v správe tieto NAŠE AREÁLY:

  1. Zimný štadión Vladimíra Dzurillu (zahŕňajúci dve ľadové plochy určené pre korčuliarov a jednu ľadovú plochu určenú pre curling)
  2. Areál netradičných športov (zahŕňajúci veľkú halu určenú na hokejbal a in-line, malú halu určenú na bedminton, hádzanú, florbal, futsal, ihrisko s umelou trávou určené predovšetkým na futbal, dva antukové tenisové kurty)
  3. Areál hier Radosť Štrkovec (zahŕňajúci detské ihrisko s ťavou, amfiteáter, pieskové ihrisko určené prednostne pre plážový volejbal, oddychovú zónu)
  4. ŠH TRNÁVKA (zahŕňajúci tri antukové tenisové kurty, športovú halu, ktorej súčasťou sú aj dve sqoash ihriská, miestnosť určená pre pohybové aktivity, miestnosť určená pre stolný tenis)

RŠK, p. o. má okrem toho v správe aj ŠKOLSKÉ AREÁLY pri ZŠ:

  1. Kulíškova
  2. Medzilaborecká
  3. Nevädzová
  4. Ružová dolina
  5. Vrútocká
For privacy reasons Google Maps needs your permission to be loaded. For more details, please see our Súhlas so spracovaním osobných údajov.
Súhlasím