Súhlas so spracovaním osobných údajov

Osobné údaje Poskytovateľa, ktoré sa spracovávajú:

meno a priezvisko
adresa bydliska
dátum narodenia
telefonický kontakt na rodiča poskytovateľa
e-mailový kontakt na rodiča poskytovateľa

Prevádzkovateľ, ktorému sa poskytujú osobné údaje:

RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o., Mierová 21, 827 05 Bratislava
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: 02/43 640 335, info@rskruzinov.sk

Účely spracovania:

  • poskytnutie údajov z prihlášky na Krúžky RŠK
  • súhlasím so zverejnením fotografií a video záznamu na propagačné účely (webová stránka www.rskruzinov.sk, Facebook profil a iné)

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Prevádzkovateľ
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude
Doba uchovávania osobných údajov: do doby pominutia účelu

page1image2471921968

Svojím podpisom dobrovoľne udeľujem Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov pre vyššie uvedené účely. Tento súhlas platí počas doby uchovávania osobných údajov. Súhlas môže byť rozšírený aj o účely uvedené nižšie. Pokiaľ je Poskytovateľ dieťa, má menej ako 16 rokov, môže poskytnúť súhlas so spracovaním svojich osobných údajov len so súhlasom rodiča, nositeľa rodičovských práv a povinností.

Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov, bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Práva Poskytovateľa osobných údajov:

  • súhlas so spracovaním osobných údajov môže Poskytovateľ kedykoľvek bezplatne odvolať písomnou formou na adrese Prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním,
    Poskytovateľ má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
  • Poskytovateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu; na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.

Znenie týchto podmienok vo formáte PDF na stiahnutie