Verejné korčuľovanie na Zimnom štadióne Vladimíra Dzurillu v Ružinove bolo dňom 14.04.2024 ukončené.

RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. týmto ďakuje všetkým návštevníkom verejného korčuľovania na Zimnom štadióne Vladimíra Dzurillu v sezóne 2023 – 2024 za účasť a dodržiavanie prevádzkového poriadku čoho výsledkom je sezóna bez väčších zranení počas korčuľovania.

Aktuálne informácie nájdete vždy: Rozpis využitia ľadových plôch ZŠVDZ – RŠK RUŽINOV (rskruzinov.sk)


Upozorňujeme, že na Zimnom štadióne Vladimíra Dzurillu:

    • NIE JE k dispozícii požičovňa korčúľ
    • NIE JE k dispozícii servis korčúľ
    • K dispozícii JE brúsenie korčúľ v utorok a vo štvrtok v čase 1600 – 2000 hod, ktoré je potrebné dohodnúť na telefónnom čísle +421 904 220 437.

USTANOVENIA PRE VEREJNÉ KORČUĽOVANIE:

1/ Každý návštevník sa zúčastňuje verejného korčuľovania na vlastnú zodpovednosť.
2/ Návštevníci sú povinní dodržiavať pokyny správy ZŠ, usporiadateľskej služby na ľa­de a ostatných pracovníkov ZŠ.
3/ Návštevníci / účastníci verejného korčuľovania sú povinní dodržiavať všetky vše­obecne záväzné právne predpisy z hľadiska prevádzky zariadenia, bezpečnosti a och­rany zdravia, požiarnej a civilnej ochrany hygieny, plán civilnej ochrany a prevádzkový poriadok.
4/ Na zimnom štadióne sú návštevníkom verejného korčuľovania k dispozícii lavičky na prezutie korčúľ a sociálne zariadenia v priestoroch ZŠ.
5/ Na ZŠ sa nenachádzajú miesta určené na odloženie veci návštevníkov verejného kor­čuľovania. Preto prevádzkovateľ a ani vlastník ZŠ neručia za odložené veci. Náv­štev­níkom sa odporúča, aby si vo vlastnom záujme dávali pozor počas korčuľovania na svoje veci v priestore ZŠ.
6/ Na ľadovú plochu sa vstupuje len určenými vchodmi, nie preliezaním mantinelu.
7/ Pri verejnom korčuľovaní je možné na ľadovej ploche korčuľovať len v ohlásenom sme­re jazdy, primeranou rýchlosťou a neohrozovať nevhodným správaním os­tat­ných návštevníkov verejného korčuľovania. Pri verejnom korčuľovaní je zakázané se­dieť na mantineli, fajčiť v objekte ZŠ, konzumovať jedlo alebo pitie na ľadovej ploche, hádzať akékoľvek predmety na ľadovú plochu alebo organizovať tréning hokejistov alebo krasokorčuliarov, používať hokejky alebo puky a pod., vstupovať a zdržiavať sa na ľadovej ploche počas jej úpravy.
8/ Deti do 6 rokov majú povolený vstup len v sprievode osoby staršej ako 15 rokov. Pre deti do 15 rokov doporučujeme používanie ochrannej prilby.
9/ Návštevníkom odporúčame primerané oblečenie a nosenie rukavíc.
10/ Návštevníci sú povinní dodržiavať stanovený prevádzkový čas. Zotrvávať v prie­s­to­roch zimného štadióna mimo určený čas je zakázané.
11/ Prevádzkovateľ zimného štadióna je povinný vykázať z objektu zimného štadióna takých športovcov a návštevníkov, ktorí napriek upozorneniu nedodržujú disciplínu a prevádzkový poriadok.

Každé jednotlivé porušenie tohto poriadku a zásad správania mô­že prevádzkovateľ potrestať zmluvnou blokovou pokutou vo výške 50,- Eur. V prípade opakovaného porušenia tohto poriadku, úmyselného poš­kodenia zariadenia a/alebo náradia, ako aj pri odcudzení majetku patriaceho prevádzkovateľovi sa príslušnej osobe zakáže vstup do celého areálu zimného štadióna a v prípade podozrenia z naplnenia skutkovej podstaty trestného činu bude podané trestné oznámenie.

For privacy reasons Google Maps needs your permission to be loaded. For more details, please see our Súhlas so spracovaním osobných údajov.
Súhlasím