Prevádzkový poriadok ZŠVDZ

https://rskruzinov.sk/wp-content/uploads/2021/05/tenisclubtrnavka-2.jpg

Platný od 01. apríla 2015

1. ÚČEL

Prevádzkový poriadok je vypracovaný v súlade s § 22 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochra­ne verejného zdravia v znení neskorších predpisov a § 6 vyhlášky č. 525/2007 Z.z. o pod­robnostiach o požiadavkách na telovýchovno – športové zariadenia.

Účelom prevádzkového poriadku je stanoviť práva a povinnosti fyzických osôb a práv­nic­kých osôb zdržujúcich sa na zimnom štadióne, ako aj povinnosti prevádzkovateľa, ktorý zim­ný štadión spravuje a prevádzkuje.

Tento prevádzkový poriadok je záväzný pre všetky osoby zabezpečujúce prevádzku zim­­ného štadióna, ako aj pre návštevníkov, ktorí sa nachádzajú v jeho priestoroch.

2. DEFINÍCIE

Prevádzkový poriadok je súhrn opatrení na ochranu zdravia zamestnancov a náv­štev­níkov, na ochranu verejného zdravia v zariadení, v ktorom existuje riziko poškodenia zdra­via.

Telovýchovno – športové zariadenie je Zimný štadión Vladimíra Dzurillu, na­chá­dza­júci sa na ul. Ružinovská 4 v Bratislave.

3. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Prevádzkovateľ:                   RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o.
Sídlo   :                                   Mierová 21, 827 05 Bratislava
IČO :                                       36006257

4. ÚDAJE O UMIESTNENÍ ZIMNÉHO ŠTADIÓNA

Zimný štadión Vladimíra Dzurillu s prístavbou je situovaný v zóne športového areálu v mestskej čas­ti Bratislava – Ružinov na Ružinovskej ulici 4 v Bratislave.

Hlavný vstup je situovaný do priestoru na ulicu Ružinovská 4 v Bratislave, neďaleko Štr­ko­veckého jazera. Obslužná komunikácia umožňuje zásobovací prístup k objektu od­bo­če­ním z Ružinovskej ulice v smere do mestskej časti Bratislava – Ružinov s vyústením na par­kovisko nachádzajúce sa pred zimným štadiónom. Táto komunikácia slúži aj na prí­jazd OLO, požiarnej techniky a zásobovanie objektu.

Z hľadiska funkčného využitia je objekt navrhnutý ako zimný štadión s dvoma ľa­do­vý­mi plochami po jednej v starej hale a novej aréne. V novej aréne zimného štadióna sa na­chá­dza aj curlingová ľadová plocha. Plochy zimného štadióna pri pokrytí ľadom slúžia na kor­čuliarske športové aktivity (ľadový hokej, krasokorčuľovanie, korčuľovanie verejnosti, curling, …), v období bez pokrytia ľadom môžu slúžiť aj na iné športové aktivity (hokejbal, florbal, streetball, …) ako aj na usporiadanie rôznych kultúrno – spoločenských podujatí.

5. DRUH A SPÔSOB POSKYTOVANIA SLUŽIEB ZIMNÉHO ŠTADIÓNA

Prevádzkovateľ prenajíma a prepožičiava užívateľom priestory Zimného štadióna za účelom športovej regenerácie na korčuliach, konania hokejových zápasov, tréningov, ex­hi­bič­ných stretnutí, firemných podujatí, ľadovej revue, konania miestnych a vrcholových špor­tových podujatí ako aj kultúrnospoločenských akcií.

Prenájom priestorov na všetky tréningové procesy, zápasy a kultúrne podujatia sa rea­lizuje na základe objednávky užívateľa, doručenej prevádzkovateľovi, v ktorej sú   presne   vyšpecifikované a stanovené všetky podmienky nájmu:

fakturačné údaje užívateľa,
meno a kontakt zodpovednej osoby užívateľa,
predmet a účel nájmu,
doba nájmu,
podmienky užívania – povinnosti a práva prevádzkovateľa a užívateľa,
všeobecné ustanovenia, kde môžu byť dohodnuté ďalšie podmienky

Zimný štadión a jeho priestory resp. zariadenia môže využívať aj verejnosť za vopred usta­novených podmienok. Sezóna verejného korčuľovania začína spravidla v mesiaci novem­ber a končí spravidla v mesiaci marec. Počas verejného korčuľovania je na zimnom štadióne za­bezpečená zdravotná služba prvej pomoci. Časť ľadovej plochy je viditeľne oddelená pre začiatočníkov a malé deti. Využívanie priestorov Zimného štadióna verejnosťou je spo­plat­ne­né v zmysle aktuálneho cenníka, ktorý je pre návštevníkov sprístupnený.

Prevádzková doba je denne:                                   od 06.00 do 23.00 hodiny

6. PODMIENKY PREVÁDZKY A ZÁSADY OCHRANY ZDRAVIA NÁVŠTEVNÍKOV ZIM­NÉHO ŠTADIÓNA
6.1. Kapacita zimného štadióna:

Maximálna kapacita sedadiel zimného štadióna je:
Počet miest na sedenie – diváci spolu:                                                    3400
Počet miest pre imobilných:                                                                          10
Počet šatní:                                                                                                       18
Počet uzatvorených bufetov:                                                                           1
Počet voľne stojacich bufetov:                                                                         0
Počet SKY BOXOV:                                                                                              9
Počet toaliet určených pre ženy:                                                                     4
Počet toaliet určených pre mužov:                                                                10
Počet bezbariérových toaliet:                                                                           1

Do zariadení na osobnú hygienu je privedená studená a teplá voda. Šatne sú priamo osvetlené a vetrateľné.

Pri stanovení kapacity zariadenia na osobnú hygienu pre návštevníkov bolo vychádzané z kapacity zimného štadióna. Steny v umyvárňach a záchodoch sú obložené ke­ra­mickým obkladom, podlahy dlaždicami so spádom k vpustiam s pro-tipachovým uzáverom a v umyvárňach je výtokový ventil ukončený s možnosťou pre nasadenia hadice.

Kvalita pitnej vody – využívanej najmä na hygienickú očistu, vyhovuje požiadavkám plat­ných súvisiacich predpisov. Kontroly, prehliadky, skúšky, revízie (odborné prehliadky a skúšky) sú vy­konávané v zmysle § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a v zmysle príslušných STN.

Vetranie je zabezpečené vzduchotechnikou a oknami. Teplo a teplá voda sú dodávané z OST objektu. Vykurovanie je zabezpečované plynovým kotlom. Požiadavky na teplotu v zim­nom období:

šatne   20 °C,              umyvárne   23 °C.

Na zabezpečenie teplej úžitkovej vody slúžia plynové kotle .

Udržiavanie a úprava ľadovej plochy je zabezpečené strojnotechnickým zariadením strojovne chladenia a pracovnými strojmi na úpravu ľadu.

Umelé osvetlenie ľadovej plochy (otvoreného zariadenia) je riešené tak, aby jeho intenzita vyhovovala požiadavkám a zároveň neoslňovalo športujúcich ani divákov. Denné osvetlenie krytých objektov je zabezpečené oknami po bočných stranách budovy, ktoré záro­veň umožňujú priečne vetranie. Pre zábranu oslnenia musia byť zabezpečené prostriedky na reguláciu denného osvetlenia. Špecifické požiadavky na umelé osvetlenie jednotlivých objektov sa zabezpečujú podľa príslušnej slovenskej technickej normy.

V objekte ZŠ sa dodržiavajú hygienické a protiepidemiologické predpisy a opatrenia. Všetci zamestnanci musia dbať na dodržiavanie osobnej hygieny, čistoty a poriadku na pra­co­vis­ku. Zamestnanci sú vybavení ochrannými pracovnými prostriedkami podľa druhu vy­ko­návanej činnosti. Prevádzka je vybavená dostatočným množstvom čistiacich a dezin­fekčných prostriedkov. Počas prevádzky je zabezpečená stála služba, ktorá vykonáva pravi­del­nú kontrolu a čistenie priestorov. Upratovanie sa vykonáva denne spolu s dezinfekciou spŕch a sociálnych zariadení. Bežné upratovanie počas prevádzkovej doby je vykonávané vlastnými pra­covníkmi. Počas usporiadania akcií bude kapacita posilnená o potrebný počet za­mest­nan­cov. Priestory okolo ľadovej plochy sa po zametaní čistia saponátovým roztokom. Dezinfekčné prostriedky sa používajú podľa návodu výrobcu.

Vrecia s tuhým odpadom sa denne vymieňajú a odkladajú do mobilného lisovacieho kon­tajnera, ktorý je po naplnení odvážaný a likvidovaný firmou OLO Bratislava.

V zimnom štadióne sa nachádza miestnosť prvej pomoci vybavená potrebným zdra­vot­níc­kym materiálom a automatickým defibrilátorom a na dostupnom mies­te sú umiestnené lekárničky.

6.2. Zásady prevádzky a údržby zariadení

Prevádzkovateľ zariadenia v záujme zabezpečenia bezpečnosti, ochrany zdravia, zdra­vé­ho životného prostredia a ochrany majetku:

a/ vykonáva a zabezpečuje správu, kontrolu, údržbu, modernizáciu a prevádzku ZŠ,
b/ zabezpečuje, aby:

–  všetky otvory a nebezpečné priehlbiny v podlahách boli zakryté alebo ohra­de­né. Nosnosť poklopu musí zodpovedať nosností okolitej podlahy. Poklopy mu­sia byť osadené tak, aby sa nedali samovoľne odsunúť, alebo uvoľniť a musia byť zapustené do rovnakej úrovne s okolitou podlahou,
–  všetky otvory v múroch boli zabezpečené proti pádu osôb, aby tieto osoby ne­moh­li spadnúť do väčšej hĺbky ako 1,5 m,
–  všetky dvere ZŠ sa dali vo všetkých polohách bezpečne a ľahko ovládať, aby ot­vo­rené krídla neohrozovali premávku na priľahlých komunikáciách a pries­to­roch a aby pri otvorení boli krídla zabezpečené proti samovoľnému zatvoreniu,
–  podchody a priechody mali výšku najmenej 2,1 m a šírku najmenej 1,1 m, táto šírka nesmie byť zmenšovaná otvorenými krídlami dverí, konštrukciami. Pod­cho­dy a priechody musia byť viditeľne označené bezpečnostným označením a dostatočne osvetlené,
–  celosklenené dvere boli viditeľne označené,
–  v mokrých prevádzkach (sprcha) bola ľahko čistiteľná protišmyková nášľapná vrst­va,
–  nedošlo k deformáciám a výkyvom pevného rebríka,
–  prvý nástupný a posledný výstupný stupeň schodišťa sa dal rozoznať od okolitej podlahy,

c/ každú mimoriadnu a havarijnú udalosť ako aj výskyt epidemiologicky závažných udalostí nahlási na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave,
d/ zodpovedá za dodržiavanie ustanovení prevádzkového poriadku ako aj ostat­ných predpisov súvisiacich s prevádzkou zariadenia ZŠ,
e/ zodpovedá za dodržiavanie prevádzkových predpisov na obsluhu, prevádzku a údr­ž­bu technologických zariadení objektu,
f/ prostredníctvom  vlastných  zamestnancov zabezpečuje  stálu  službu,  ktorá zod­po­ve­dá za pravidelné čistenie, upratovanie, dezinfekciu a prevádzku,
g/ zabezpečuje maľovanie a základnú opravu náterov priebežne podľa potreby, v miest­nostiach s vyššou vlhkosťou vzduchu minimálne jeden krát za dva roky,
h/  umiestňuje orientačné, informačné, oznamovacie a príkazové tabule,
i/   prostredníctvom systému priemyselnej televízie zabezpečuje monitorovanie objek­tu,
j/   spolupracuje s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva pri vytváraní zdra­vé­ho a hygienicky nezávadného prostredia počas celej prevádzkovej doby,
k/  spolupracuje s orgánmi policajného zboru a mestskej polície pri zabezpečení ve­rej­né­ho poriadku a ochrane majetku organizácie a návštevníkov.

6.3. Všeobecné zásady prevencie rizika na Zimnom štadióne
Technické a technologické opatrenia:

a/ únikové cesty a manipulačné priestory, uzávery vody a elektrického prúdu majú byť trvalé voľné,
a/ priestory majú byť náležíte označené výstražnými symbolmi.

Organizačné opatrenia:

a/ fajčenie je v celom objekte ZŠ zakázané,
b/ v priestoroch ZŠ sa môžu nachádzať chemické látky len v potrebnom množstve,
c/ za dodržanie bezpečnostných a protipožiarnych predpisov zodpovedá zodpovedná o­so­ba.

Individuálne opatrenia osobné ochranné prostriedky:

Zamestnancom zabezpečujúcim prevádzku a údržbu ZŠ sú v potrebnom rozsahu pos­ky­to­va­né osobné ochranné prostriedky /OOPP/ . Kontroluje sa používanie a zabezpečuje sa účin­nosť a pravidelná údržba, resp. očista poskytovaných OOPP.
Predpísané OOPP pri údržbe a opravách, vrátane upratovania sú: ochranný odev (nohavice, blúza), obuv gumené rukavice.
Zamestnanci pre odkladanie civilného odevu majú vyčlenený priestor v miestnosti pre ob­slu­hu, vybavenú stolom, stoličkami a skrinkami na šaty.

Zamestnanci dodržiavajú zásady osobnej hygieny, a to:

a/ pravidelné umývanie rúk, tečúcou teplou vodou a mydlom s dezinfekčným účinkom,
b/ pri kontaminácii rúk biologickým materiálom sa ruky umyjú a dezinfikujú prípravkom s baktericídnym a virucídnym účinkom.

7. PREVÁDZKOVÉ POKYNY
7.1. Pravidlá pre vstup a pobyt osôb v priestoroch zimného štadióna (ZŠ) a zakázané úkony

1/ Vstup do priestorov areálu ZŠ je podmienený dodržiavaním platných všeo­bec­ne zá­väz­ných právnych predpisov, noriem a tohto prevádzkového poriadku. Pre­vádzkový poriadok je k dispozícii u prevádzkovateľa, je zverejnený na ZŠ na in­for­mačnej tabuli ako aj na internetovej stránke prevádzkovateľa.
2/ Každý návštevník / užívateľ je povinný oboznámiť sa pri vstupe do objektu s týmto pre­vádzkovým poriadkom a dodržiavať jeho ustanovenia ako aj pokyny vedúceho ZŠ a prevádzkových zamestnancov.
3/ Vstupom do objektu ZŠ a do športového areálu sa podrobuje každý návštevník / u­ží­va­teľ všetkým ustanoveniam tohto prevádzkového poriadku.
4/ Do priestorov ZŠ vstupuje a na podujatí sa zúčastňuje každý návštevník/užívateľ na vlas­tné riziko a nebezpečenstvo.
5/ Deťom mladším ako 10 rokov je vstup povolený len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov.
6/ Pre vozičkárov a osoby ťažko telesne postihnuté je vyhradený priestor pri hra­cej ploche. Sprevádzajúca osoba je v závislostí od charakteru podujatia povinná pri vstupe sa preukázať platnou vstupenkou. Maximálny počet vozičkárov v sek­to­re je 5 miest.
7/ Do zariadenia majú prístup choré osoby, nemoc ktorých by mohla pobytom na ZŠ priamo ohroziť ich zdravie, len na vlastné nebezpečenstvo.
8/ Každý návštevník / užívateľ vstupujúci do objektu súhlasí, v zmysle zákona o organizovaní športových podujatí, s osobnou bez­peč­nost­­nou prehliadkou (kon­trolou svojej osoby a batožiny) z dôvodu zabezpečenia ma­ximálnej mož­nej bezpečnosti ostatných osôb. V odôvodnených prípadoch sa tieto prehliadky vy­konávajú aj vo vnútri štadióna – v hľadisku a ostatných priestoroch. Návštevník / uží­vateľ je povinný podrobiť sa týmto prehliadkam v potreb­nom rozsahu a tie­to prehliadky strpieť. Odmietnutie kontroly / pre­hliad­­­ky môže v dôvodných prí­padoch viesť k zamedzeniu vstupu náv­štev­ní­ko­vi / u­žívateľovi do priestorov zimného štadióna, resp. k vykázaniu návštev­ní­ka / u­ží­va­teľa z priestorov bez ná­ro­ku na vrátenie vstupného.
9/ Prevádzkovateľ ZŠ si vyhradzuje právo odoprieť vstup alebo vyviesť každú osobu, kto­rá odmietne rešpektovať predpisy, pokyny usporiadateľov alebo sa sprá­va neprístojne. Za neprístojne správanie sa považuje najmä spôsobenie vše­obecného nebezpečenstva (napr. požiar, povodeň) úmyselným alebo ned­ban­livým sprá­va­ním, ponúkanie omamných alebo psychotropných látok iným náv­štev­ní­kom / uživateľom, násilie proti skupine návštevníkov/užívateľov alebo jednotlivcovi, resp. vyhrážanie sa ublížením na zdraví, verejné hanobenie alebo podnecovanie k ne­ná­vis­ti voči akémukoľvek národu, jazyku, etnickej skupine alebo rase, po­li­tic­ké­mu presvedčeniu aiebo náboženskému vyznaniu, verejné šírenie poplašnej správy (napr. bezdôvodné oznámenie uloženia výbušniny), hrubá neslušnosť alebo výtržnosť, napr. rušenie priebehu zápasu, napadnutie jednotlivca alebo skupiny návštevníkov/užívateľov, úmyselné alebo nedbanlivostné spô­so­be­nie ťažkej ujmy na zdraví, násilie voči inému návštevníkovi/užívateľovi v úmysle zmocniť sa cudzej veci, vyvolávanie konfliktov, prejavy urážlivého správania voči iným osobám, vzbu­dzo­vanie pohoršenia správaním vybočujúcim z bežných všeo­bec­ne prijateľných zá­sad slušnosti, spôsobenie škody na majetku ZŠ.
10/ Zakazuje sa správať neprístojne, hlučne a ohrozovať osobnú bezpečnosť, ako aj bez­peč­nosť ostatných návštevníkov/užívateľov ZŠ.
11/ Vstup do priestorov môže byť odopretý osobám, ktorých návšteva by dokázateľne na­rušila alebo mohla narušiť poriadok, bezpečnosť a čistotu zimného štadióna a ich správanie sa je v rozpore s mravnými a spoločenskými normami a zásadami sprá­va­nia.
12/ V priestoroch ZŠ platí prísny zákaz vstupu zvierat.
13/ Vo všetkých priestoroch ZŠ platí prísny zákaz fajčenia a prísne zakázaná manipulácia s otvoreným ohňom. Ak návštevník/užívateľ nedodržuje zákaz fajčenia ani po výzve, je prevádzkovateľ štadióna, resp. usporiadateľ oprávnený požiadať mestskú políciu aiebo štátnu políciu o zákrok smerujúci k dodržaniu zákazu.
14/ Do areálu ZŠ je zakázané nosenie zbraní, chemikálií, farbív, horľavín, od­pad­kov a pred­metov spôsobilých znečistenie areálu a životného prostredia, alkoholu, pot­ra­vín, nádob všetkého druhu (sklenené, PET, plechovky), pred­me­tov spôsobilých dosiahnuť zranenie osôb, symbolov a predmety propagácie rasizmu a fašizmu a záznamových zariadení. Osoby, vykonávajúce dozor v ZŠ, ich nadriadené osoby, príslušníci mestskej alebo štátnej polície alebo poverení zás­tup­covia pre­vádz­ko­va­teľa majú právo takéto predmety na mieste ihneď odňať.
15/ Zákaz vstupu do areálu ZŠ platí pre osoby pod vplyvom alkoholu, drog alebo iných návykových, omamných alebo psychotropných látok.
16/ Platí prísny zákaz požívania alkoholu, drog alebo iných návykových, omamných a psychotropných látok.
17/ Je prísne zakázané vnášať nápoje, jedlo, omamné a psychotropné látky do pries­to­rov ZŠ. V priestoroch hľadiska ZŠ je zakázaná konzumácia nápojov a jedla; v pries­toroch ZŠ je povolená iba konzumácia nápojov a jedia zakúpených v za­ria­deniach štadióna a v určených priestoroch.
18/ Každý návštevník / užívateľ je povinný udržiavať, zachovávať a dbať o čistotu a poriadok vo všetkých priestoroch areálu ZŠ. Je zakázané akýmkoľvek spô­so­bom znečisťovať priestory areálu ZŠ, ohrozovať bezpečnosť svoju ako aj ostatných návštevníkov, umývať sa mimo vyhradený priestor a poškodzovať terénne úpravy, zeleň, flóru a faunu, informačné, oznamovacie a zákazové tabule, lavičky, odpadové nádoby a ich držiaky, hygienické zariadenia, ploty a brány, sprchy a os­vetlenia a pod.
19/ Každá osoba vstupujúca do objektu ZŠ je povinná správať sa tak, aby nedochádzalo k jeho poškodzovaniu a poškodzovaniu jeho vybavenia. Návštevníci / užívatelia sú po­­vinní správať sa v priestoroch areálu ZŠ spôsobom, ktorý nepoškodzuje alebo iným spôsobom neznehodnocuje majetok a vybavenie, ktoré sa v areáli nachádza ako aj dodržiavať úsporné opatrenia vo vzťahu k spotrebe elektrickej energie, kúrenia a vody, hospodárne a šetrne nakladať s užívanými priestormi ako aj všetkým zariadením ZŠ.
20/ Každý návštevník / užívateľ je povinný uhradiť všetky straty a škody ním spôsobené, a to či úmyselne alebo z nedbanlivosti, jeho konaním alebo opomenutím na za­ria­de­ní areálu alebo na majetku alebo na zdraví ostatných osôb.
21/ V priestoroch ZŠ platí zákaz ukladania / odkladania bicyklov, kočiarov, malých mo­to­cyklov alebo iných prepravných prostriedkov, ako aj zákaz vstupu pre osoby na kolieskových korčuliach.
22/ V objekte ZŠ platí zákaz poriadania marketingových a reklamných aktivít, ktoré nie sú povolené prevádzkovateľom.
23/ V priestoroch ZŠ ako i na objekte je zakázané umiestňovať akúkoľvek politickú rek­lamu, reklamu politických strán a kandidátov na verejné funkcie – obrazom, textom, či odkazom, pokiaľ k tomu nedá súhlas prevádzkovateľ.
24/ Platí prísny zákaz hádzať akékoľvek predmety na ľadovú plochu alebo reklamnú plo­chu a do hľadiska, tak počas športových a iných akcii, ako aj mimo nich a po ich skon­čení.
25/ Zákaz vstupovať na ľadovú plochu počas úpravy ľadovej plochy. Zákaz sa ne­tý­ka pracovníkov ZŠ zodpovedných za úpravu a kvalitu ľadovej plochy.
26/ Zákaz vstupovať na ľadovú plochu bez športovej obuvi, chráničov a prilby, s vý­nim­kou vyhradených priestorov ľadovej plochy pre začiatočníkov (napr. doprovod malých detí).
27/ Návštevníci / užívatelia sú oprávnení pohybovať sa v areáli zimného štadióna len v priesto­roch vyhradených pre návštevníkov/užívateľov. Vstup do iných pries­torov je návštevníkom/ užívateľom zakázaný. K pohybu medzí priestormi šta­dió­na je povolené používať iba vyhradené komunikácie.
28/ Návštevník/užívateľ sa v priebehu podujatia nesmie bezdôvodne zdržiavať v ko­mu­nikačných zónach ZŠ ako sú: vstupné schodiská, schodiská na tribúnach, ú­ni­kové priestory, zóny, brány, chodby a sociálne zariadenia.
29/ Zakazuje sa vchádzať do oddelenia alebo priestorov určených druhému pohlaviu.
30/ Z priestorov areálu ZŠ môže byť bez nároku na vrátenie vstupného vykázaný návštevník/užívateľ, ktorý napriek upozorneniu / napomenutiu poruší akékoľvek ustanovenie tohto poriadku alebo neuposlúchne (nerešpektuje pokyny zamest­nan­­cov štadióna) osôb zodpovedných za udržanie poriadku.
31/ Každý návštevník / užívateľ je povinný rešpektovať a dodržiavať plánovaný čas tré­nin­gov, prevádzkových hodín, aby nedošlo k vzájomnému rušeniu nájomcov a iných užívateľov ľadovej plochy.
32/ Každý návštevník / užívateľ je povinný správať sa tak, aby jeho konaním alebo ne­ko­naním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví vlastnom alebo akejkoľvek inej osoby alebo k poškodeniu majetku vlastníka a prevádzkovateľa. Užívateľ je plne zod­po­ved­ný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením, a to úmyselne alebo z ned­ban­li­vosti.
33/ Je zakázané používať elektrické spotrebiče (s výnimkou sušičov na vlasy) v pries­to­roch šatní alebo spoločných priestorov ZŠ (napr. ohrievače, elektrické radiátory).
34/ Za škody vzniknuté nedodržiavaním ustanovení prevádzkového poriadku a vše­o­­bec­ných bezpečnostných pravidiel zodpovedá osoba porušujúca tieto pravidlá alebo jej zákonný zástupca.
35/ Každý, kto spôsobí škodu, zničenie alebo poškodenie majetku prevádzkovateľa a­le­­bo vlastníka ZŠ, je povinný prevádzkovateľovi ujmu finančne nahradiť. Výška ná­hra­dy bude stanovená prevádzkovateľom na základe ceny platnej v čase opätovného obstarania zničeného alebo poškodeného majetku, pripadne na základe vyčíslených nákladov na opravu poškodeného majetku.
36/ Každý návštevník / užívateľ je povinný riadiť sa pokynmi osôb, ktoré vykonávajú do­zor v areáli, ich nadriadenými osobami, poverenými zástupcami pre­vádz­ko­va­te­ľa, po­kynmi príslušníkov mestskej polície alebo štátnej polície. Po neuposlúchnutí pokynu bude osoba s okamžitou platnosťou vykázaná z areálu ZŠ.
37/ Prevádzkovateľ a ani vlastník ZŠ nepreberaju zodpovednosť za škodu na zdraví a majetku návštevníka ZŠ spôsobenú predmetmi pochádzajúcimi z ľadovej plochy. Škodu možno uplatniť priamo u osoby, ktorá svojim konaním škodu spôsobila.
38/ Za škody, poranenie alebo úrazy spôsobené neopatrnosťou alebo nedodržiavaním prevádzkového poriadku alebo pokynov zodpovedných zamestnancov, nenesie pre­vádzkovateľ a ani vlastník ZŠ zodpovednosť a všetky škody spôsobené nev­hod­ným správaním a konaním návštevníkov / užívateľov, tým, že ne­do­dr­žia­va­jú us­ta­­novenia tohto prevádzkového poriadku, budú vymáhané podľa platných pred­pisov SR.
39/ Povinnosťou návštevníka / užívateľa je cudzie predmety nájdené v priestoroch a­re­álu ZŠ odovzdať u službukonajúceho pracovníka / vrátnika / usporiadateľa, ktorý ich zaistí, urobí úkony smerujúce k zisteniu vlastníka a odovzdaniu nálezu do jeho rúk.
40/ Prevádzkovateľ zimného štadióna neručí za straty cenných predmetov, peňazí, dô­le­žitých dokladov na štadión prinesených. V areáli ZŠ sa nenachádzajú miesta určené na odklad cenných predmetov, peňazí alebo dôležitých dokladov.
41/ Stratu osobných vecí sú povinní návštevníci / užívatelia hlásiť prevádzkovateľovi štadióna a polícii okamžite po zistení tejto skutočnosti. Na dodatočné hlásenia toh­to druhu prevádzkovateľ štadióna nebude brať zreteľ.
42/ Objekt celého ZŠ nie je verejný a nie je to ani útočisko a zhromaždisko pre ná­hod­ných návštevníkov, a preto vstup k ľadovej pioche a do prevádzkových priestorov ZŠ je prísne zakázaný.
43/ Prevádzkovateľ zimného štadióna má právo kedykoľvek zrušiť tréningovú hodinu, ve­­rejné korčuľovanie, komerčne dohodnutý nájom alebo iné využitie ľadovej plo­chy aj bez uvedenia dôvodu, a to najneskôr 48 hodín pred začatím. V prí­pa­de vzniku prevádzkových, technických dôvodov alebo dôvodov verejného ale­bo ce­lo­spo­lo­čen­ské­ho záujmu, je prevádzkovateľ oprávnený zrušiť tréningovú ho­di­nu, verejné korčuľovanie alebo komerčne dohodnuté vstupné najneskôr 8 hodín pred začatím. V týchto prípadoch nebude táto nahradená iným termínom a ani fakturovaná.
44/ V prípade zistenia závady v areáli ZŠ, ktorá by ohrozovala bezpečnosť, brá­ni­la alebo inak obmedzovala prevádzku, rovnako ako aj zistenie porušovania pre­vádz­kového po­riadku, sú užívatelia povinní túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť pre­vádzkovateľovi.
45/ Ustanovenia tohto poriadku sú platné pre celý objekt areálu ZŠ.
46/ Časové rozdelenie tréningových plánov je priebežne upravované a v časovom predstihu vyvesené na informačnej tabuli nachádzajúcej sa v priestoroch ZŠ.
47/ Ak je ZŠ vyhradený podujatie, vstup je povolený len s platnou vstupenkou.
48/ Každé jednotlivé porušenie tohto prevádzkového poriadku a zásad správania môže prevádzkovateľ potrestať zmluvnou blokovou pokutou vo výške 50,- Eur. V prípade opakovaného porušenia tohto prevádzkového poriadku, úmyselného poškodenia zariadenia a/alebo náradia ako aj pri odcudzení majetku patriaceho prenajímateľovi sa príslušnej osobe zakáže vstup do celého areálu ZŠ a v prípade podozrenia z naplnenia skutkovej podstaty trestného činu bude podané trestné oznámenie.

7.2. Osobitné ustanovenia pre podujatia:

1/ Areál ZŠ je návštevníkom sprístupnený zvyčajne 90 minút pred začiatkom stretnutia v ľadovom hokeji a do 30 minút po skončení stretnutia ho musia návštevníci opus­tiť. V prípade konania iného podujatia sa návštevníci riadia pokynmi organizátora tohto podujatia.
2/ Návštevník podujatia je povinný dodržiavať pokyny organizátora podujatia, us­po­ria­da­teľskej služby, príslušníkov Policajného zboru a členov súkromnej bez­pečnostnej služby zabezpečujúcich ochranu verejného poriadku na podujatí a zdržať sa všetkého, čo by porušovalo verejný poriadok alebo riadny a pokojný prie­beh podujatia.
3/ Vstupovať do športového zariadenia, v ktorom sa koná akékoľvek organizované po­du­jatie, môže iba fyzická osoba, ktorá sa preukáže platnou vstupenkou alebo iným dokladom (napr. preukazom) oprávňujúcim ho na vstup na podujatie.
4/ Každá takáto osoba je povinná prejsť kontrolou vstupu na overenie platnosti vstu­pen­ky.
5/ Vstup do sektorov počas organizovaného podujatia je návštevníkom umožnený len s platnou vstupenkou určenou na konkrétne miesto v danom sektore, ktorou sa musí návštevník preukázať bez vyzvania.
6/ Návštevník zimného štadióna má právo obsadiť iba miesto uvedené na vstupenke alebo inom doklade vydanom organizátorom podujatia v uvedený deň a hodinu a z tohto konkrétneho miesta (sedadla) sledovať podujatie.
7/ Na jednom sedadle môže sedieť len jeden návštevník (jedna osoba) bez ohľadu na vek.
8/ Počas celého pobytu v priestoroch zimného štadióna je návštevník povinný mat pri sebe platnú vstupenku a na požiadanie poverenej osoby sa ňou kedykoľvek pre­u­ká­zať (pripadne iným dokladom oprávňujúcim ho na vstup na podujatie).
9/ V prípade, že návštevník platnú vstupenku alebo iný doklad nemá, je povinný opustiť ZŠ, v ktorom sa koná podujatie. Ak tak neurobí, môže byť z podujatia vyvedený.
10/ Všetci návštevníci pri vstupe absolvujú bezpečnostnú kontrolu, pri ktorej im ne­bez­pečné predmety odoberú bez možnosti získať ich spať. Zadržané veci budú uložené do špeciálnych nádob a odborne zlikvidované.
11/ Návštevník podujatia sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia zákona č. 479/2008 Z. z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a tu­ris­tických podujatí v znení neskorších predpisov.
12/ Návštevník je povinný strpieť úkony súvisiace s porušením povinností návštevníka podujatia.
13/ Návštevník podujatia je povinný na výzvu usporiadateľa podujatia preukázať svoje osobné údaje – meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko – potrebné na evidenciu fyzických osôb v informačnom systéme o bezpečnosti pri športových podujatiach podľa § 11 zákona č. 479/2008 Z. z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak vnáša na podujatie strelnú zbraň, py­ro­tech­nický výrobok alebo inú vec, ktorou možno urobiť útok proti telu dôraznejším, alkoholické nápoje, ak obec vydala zákaz predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na podujatí, drogy alebo iné omamné látky alebo ak bol usporiadateľom vyvedený z podujatia a bola mu zakázaná ďalšia účasť na podujatí.
14/ Organizátor podujatia sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia zákona č. 479/2008 Z.z. o or­ga­nizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí v znení neskorších predpisov a zabezpečiť zdravotnícku, požiarnu a usporiadateľskú službu a dodržiavať všetky všeobecné záväzné predpisy z hľadiska prevádzky zariadenia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej a civilnej ochrany, hygieny a plán civilnej ochrany pre pripad mimoriadnej udalosti spojenej s únikom amoniaku.
15/ Návštevník podujatia je povinný po skončení podujatia sa pokojne rozísť.
16/ Každé jednotlivé porušenie tohto prevádzkového poriadku a zásad správania môže pre­vádzkovateľ potrestať zmluvnou blokovou pokutou vo výške 50,- Eur. V prípade opakovaného porušenia tohto prevádzkového poriadku, úmyselného poškodenia zariadenia a/alebo náradia ako aj pri odcudzení majetku patriaceho prenajímateľovi sa príslušnej osobe zakáže vstup do celého areálu ZŠ a v prípade podozrenia z naplnenia skutkovej podstaty trestného činu bude podané trestné oznámenie.

 7.3. Osobitné ustanovenia pre tréningy:

1/ Užívateľ môže písomne zrušiť tréningovú hodinu najneskôr 48 hodín pred tré­nin­gom, aby mohla byť hodina prenajatá inému subjektu, inak bude hodina riadne vyfaktúrovaná.
2/ Prevádzkovateľ ZŠ má právo ktorúkoľvek objednávku ľadovej plochy alebo iných priestorov nachádzajúcich sa v objekte ZŠ zrušiť 48 hodín pred jej začatím. V tom prípade nebude táto nahradená a ani fakturovaná.
3/ Vstup na zimný štadión majú len tí športovci, ktori majú tréningovú hodinu. Špor­tovci môžu prísť do objektu maximálne 1 hodinu pred tréningom a 45 minút po tréningu sú povinní opustiť štadión. V prípade písomnej požiadavky hokejového klubu môže byť tento režim upravený inak. V prípade hokejových stretnutí sa vstupy športovcov riadia špeciálnym, vopred nahláseným režimom.
4/ Pri každom tréningu a zápase je nevyhnutná osobná účasť trénera príslušného družstva, ktorý zodpovedá za dodržiavanie čistoty a poriadku a úsporné používanie energií (teplo, teptá a studená voda a elektrická energia) na ZŠ.
5/ Tréner je zodpovedný za otvorenie a uzamknutie priestorov šatní. Vstup hráčov do šatní a odchod zo šatní počas tréningov určuje tréner v závislosti od potrieb prípravy.
6/ Šatne a sklady prideľuje správa ZŠ. Kľúče od hosťovských ako aj iných šatní vydáva zamestnanec k tomuto účelu určený. Kľúče od hosťovských šatní nesmie nikto so sebou odnášať.
7/Tréner je povinný zabezpečiť dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, zdravotných a hygienických predpisov tak, aby sa účinne predchádzalo úrazom a iným škodám na zdraví a majetku.
8/ Tréner je povinný oboznámiť všetkých užívateľov ľadovej plochy s týmto pre­vádz­ko­vým poriadkom a zabezpečiť, aby ľadová plocha bola užívaná len športovcami alebo osobami majúcimi vzťah k zodpovednej osobe resp. klubu.
9/ Počas usporiadania hokejových stretnutí ako aj iných akcií je zodpovedná osoba organizátora povinná zabezpečiť zdravotnú, požiarnu a usporiadateľskú službu a dodržiavať všetky všeobecné záväzné predpisy z hľadiska prevádzky zariadenia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarenej a civilnej ochrany, hygieny a plán civilnej ochrany pre prípad mimoriadnej udalosti spojenej s únikom amoniaku.

7.4. Osobitné ustanovenia pre verejné korčuľovanie:

1/ Každý návštevník sa zúčastňuje verejného korčuľovania na vlastnú zodpovednosť.
2/ Návštevníci sú povinní dodržiavať pokyny správy ZŠ, usporiadateľskej služby na ľa­de a ostatných pracovníkov ZŠ.
3/ Návštevníci / účastníci verejného korčuľovania sú povinní dodržiavať všetky vše­obecne záväzné právne predpisy z hľadiska prevádzky zariadenia, bezpečnosti a och­rany zdravia, požiarnej a civilnej ochrany hygieny, plán civiinej ochrany a prevádzkový poriadok.
4/ Na zimnom štadióne sú návštevníkom verejného korčuľovania k dispozícii lavičky na prezutie korčúľ a sociálne zariadenia v priestoroch ZŠ.
5/ Na ZŠ sa nenachádzajú miesta určené na odloženie veci návštevníkov verejného kor­čuľovania. Preto prevádzkovateľ a ani vlastník ZŠ neručia za odložené veci. Náv­štev­níkom sa odporúča, aby si vo vlastnom záujme dávali pozor počas korčuľovania na svoje veci v priestore ZŠ.
6/ Na ľadovú plochu sa vstupuje len určenými vchodmi, nie preliezaním mantinelu.
7/ Pri verejnom korčuľovaní je možné na ľadovej ploche korčuľovať len v ohlásenom sme­re jazdy, primeranou rýchlosťou a neohrozovať nevhodným správaním os­tat­ných návštevníkov verejného korčuľovania. Pri verejnom korčuľovaní je zakázané se­dieť na mantineli, fajčiť v objekte ZŠ, konzumovať jedlo alebo pitie na ľadovej ploche, hádzať akékoľvek predmety na ľadovú plochu alebo organizovať tréning hokejistov alebo krasokorčuliarov, používať hokejky alebo puky a pod., vstupovať a zdržiavať sa na ľadovej ploche počas jej úpravy.
8/ Deti do 6 rokov majú povolený vstup íen v sprievode osoby staršej ako 15 rokov. Pre deti do 15 rokov doporučujeme používanie ochrannej prilby.
9/ Návštevníkom odporúčame primerané oblečenie a nosenie rukavíc.
10/ Návštevníci sú povinní dodržiavať stanovený prevádzkový čas. Zotrvávať v prie­s­to­roch zimného štadióna mimo určený čas je zakázané.
11/ Prevádzkovateľ zimného štadióna je povinný vykázať z objektu zimného štadióna takých športovcov a návštevníkov, ktorí napriek upozorneniu nedodržujú disciplínu a prevádzkový poriadok.

Každé jednotlivé porušenie tohto prevádzkového poriadku a zásad správania môže prevádzkovateľ potrestať zmluvnou blokovou pokutou vo výške 50,- Eur. V prípade opakovaného porušenia tohto prevádzkového poriadku, úmyselného poškodenia zariadenia a/alebo náradia ako aj pri odcudzení majetku patriaceho prenajímateľovi sa príslušnej osobe zakáže vstup do celého areálu ZŠ a v prípade podozrenia z naplnenia skutkovej podstaty trestného činu bude podané trestné oznámenie.

7.5. Požiarne a poplachové smernice

1/ Požiarna a poplachová smernica rieši vykonanie rýchleho a účinného protipožiarneho zásahu.
2/ Každý kto spozoruje požiar a môže ho vlastnými silami zlikvidovať musí tak urobiť s použitím dostupných prostriedkov požiarnej ochrany / hasiace prístroje…/
3/ Ohlásenie spozorovaného požiaru je nevyhnutné vykonať na číslo 112 alebo 150, priamo vedúcemu ZŠ, telefonicky, veliteľovi požiarnej hliadky alebo tlačidlom elektro požiarnej signalizácie/EPS/. Pri ohlasovaní požiaru je potrebné uviesť tieto údaje:

* meno a priezvisko volajúceho a telefónne číslo z ktorého je správa podaná
* popis udalosti
* situácia ohrozenia osôb.

4/Osoby nachádzajúce sa v objekte po vyhlásení požiarneho poplachu opustia v súlade s evakuačným plánom budovy priestory ZŠ v smere vyznačených únikových ciest. Všetci návštevníci/užívatelia musia dodržiavať pokyny osôb zabezpečujúcich evakuáciu a po príchode hasičského zboru pokyny veliteľa zásahu.
5/ Požiarny poplach sa vyhlasuje evakuačným požiarnym rozhlasom.
6/ Pracovníci ZŠ boli zaškolení pre prípad mimoriadnej udalosti.

Na ZŠ je prevádzkovateľom zriadená miestnosť vyhradená na poskytovanie prvej po­mo­ci vybavená skrinkou na prvú pomoc a prostriedkami na poskytovanie prvej pomoci a predlekárskej pomoci. Táto miestnosť je označená v zmysle platného predpisu.

8. SPÔSOB A FREKVENCIA UPRATOVANIA NA ZIMNOM ŠTADIÓNE

Prevádzkové priestory, ostatné pomocné priestory a zariadenia na osobnú hygienu, technická vybavenosť, zriaďovacie predmety sa udržiavajú v dôkladnom poriadku a čis­to­te.

Za týmto účelom sa vykonáva dekontaminácia (súbor opatrení zahrňujúci me­cha­nic­kú očistu a dezinfekciu – zameraný na ničenia a odstraňovania mikroorganizmov) horeuvedených priestorov a zariadení.

Pri dekontaminácii povrchov sa zachováva:

* dvojfázový postup čistenia, pri veľmi znečistených plochách – najskôr mechanická očista za použitia syntetických čistiacich prípravkov v odporúčaných koncen­trá­ciách, ktoré sa pripravujú v teplej vode a potom vlastná dezinfekcia s prípravkami s dezinfekčným účinkom alebo
* jednofázový postup čistenia, pri nie veľmi znečistených plochách- za použitia syn­tetických prípravkov s čistiacim a dezinfekčným účinkom.

Pri dekontaminácii sa dodržiavajú postupy pre prácu s prípravkami podľa doporučení výrobcu a používajú sa osobné ochranné pracovné pomôcky.

Hlavné zásady správne uskutočnenej dekontaminácie:

* musí sa vykonať správne mechanická očista (dôkladné odstránenie mechanických nečistôt) a pri dezinfekcii sa musí dodržať správna – predpísaná koncentrácia de­zin­fek­čného prostriedku. Dezinfekčné prostriedky sa riedia pitnou vodou tak, že do odmeraného množstva vody sa pridá odmerané množstvo prípravku, ktorý sa považuje za 100 %
* dezinfekčné roztoky sa pripravujú vždy čerstvé, čo najkratšiu dobu pred použitím, lebo starnutím rýchlo klesá ich účinnosť
* musí sa dodržať predpísaná koncentrácia dezinfekčných roztokov a odporúčaná do­ba pôsobenia – expozičný čas

9. POSTUP PRI MECHANICKEJ OČISTE

Mechanická očista sa vykonáva raz za deň, zvyčajne na vlhko za pridania dezin­fek­čné­ho prostriedku. Koncentrácia dezinfekčných prostriedkov sa zvolí podľa miery znečistenia po­vr­chových plôch miestností a zariaďovacích predmetov podľa návodu výrobcu dezinfekčného prostriedku.

10. POKYNY PRE POUŽÍVANIE PREVÁDZKOVÉHO PORIADKU
Oboznámenie:

Vedúci ZŠ oboznámi s prevádzkovým poriadkom všetkých podriadených za­mest­nan­cov, ktorých sa jeho obsah týka. Oboznámenie sa uskutoční inštruktážou, resp, sa určia zamestnanci ktorí si ho preštudujú.

Kontrola:

Vedúci ZŠ je povinný kontrolovať dodržiavanie tohto prevádzkového poriadku a pri zistení závad a nedostatkov tieto v rámci svojej právomoci odstraňovať podľa závažnosti.

Zmeny:

Pokiaľ prevádzkový poriadok neplní svoje poslanie, prevádzkovateľ podá návrh na jeho doplnenie, zmenu, resp. zrušenie.

Uloženie:

Prevádzkový poriadok musí byť počas celého obdobia platnosti prístupný všetkým zamestnancom, ktorí ho pre výkon svojej funkcie potrebujú ako aj všetkým návštevníkom.

Vyvesenie:

Prevádzkový poriadok musí byť vyvesený na viditeľnom mieste na ZŠ (napr. na in­for­mač­nej tabuli).