Prevádzkový poriadok ANŠ

Platný od 10. októbra 2018

1. ÚČEL

Prevádzkový poriadok je vypracovaný v súlade s § 22 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochra­ne verejného zdravia v znení neskorších predpisov a § 6 vyhlášky č. 525/2007 Z.z. o pod­robnostiach o požiadavkách na telovýchovno – športové zariadenia. Z hľadiska funkčného využitia je objekt navrhnutý ako športové zariadenie, s plo­chou určenou na hokejbal, in–line , streetball, nohejbal, basketbal, florbal, volejbal, lakros, futbal a tenis (na antukovom ihrisku a multifunkčnom kaučukovom ihrisku).

2. DEFINÍCIE

Prevádzkový poriadok je súhrn opatrení na ochranu zdravia zamestnancov a náv­štev­níkov, na ochranu verejného zdravia v zariadení, v ktorom existuje riziko poškodenia zdra­via.

Telovýchovno – športové zariadenie je Areál netradičných športové (ANŠ), na­chá­dza­júci sa na ul. Pivonková 2 v Bratislave.

3. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Prevádzkovateľ:                   RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o.
Sídlo   :                                   Mierová 21, 827 05 Bratislava
IČO :                                       36006257

4. ÚDAJE O UMIESTNENÍ AREÁLU NETRADIČNÝCH ŠPORTOV

Areál netradičných športov je situovaný v zóne športového areálu v mestskej časti Bra­tislava – Ružinov, na Pivonkovej ulici č. 2 v Ružinove v Bratislave, vedľa Základnej školy Nevädzová č. 2.

Hlavný vstup je situovaný do priestoru na ulicu Pivonková v Bratislave. Ob­služ­ná komunikácia umožňuje zásobovací prístup k objektu priamo z Pivonkovej ulice, kde sa nachádza parkovisko. Tieto komunikácie slúžia aj na príjazd OLO, požiarnej techniky a zá­sobovanie objektu.

Z hľadiska funkčného využitia je objekt navrhnutý ako športové zariadenie, s plo­chou určenou na hokejbal, in–line , streetball, nohejbal, basketbal, florbal, volejbal, lakros, futbal a tenis (na antukovom ihrisku a multifunkčnom kaučukovom ihrisku).

5. DRUH A SPÔSOB POSKYTOVANIA SLUŽIEB AREÁLU NETRADIČNÝCH ŠPORTOV

Prevádzkovateľ umožňuje širokej verejnosti možnosť vstupu a užívania ihrísk na­chá­dzajúcich sa v Areáli netradičných športov, na účely ich využitia pre deti, mládež a dos­pe­lých pre hry, šport a rekreáciu ako aj na účely konania exhibičných stretnutí, firemných po­­dujatí ako aj kultúrnospoločenských akcií na základe dohody o dočasnom odplatnom pre­nájme.

Prenájom jednotlivých častí areálu (hál, tenisového kurtu, mul­ti­fun­kčného ihriska a futbalového ihriska) sa rea­lizuje na základe objednávky užívateľa, doručenej prevádzkovateľovi, v ktorej sú   presne   vyšpecifikované a stanovené všetky podmienky nájmu:

fakturačné údaje užívateľa,
meno a kontakt zodpovednej osoby užívateľa,
predmet a účel nájmu,
doba nájmu,
podmienky užívania – povinnosti a práva prevádzkovateľa a užívateľa,
všeobecné ustanovenia, kde môžu byť dohodnuté ďalšie podmienky

Prevádzková doba je denne:
Pondelok – Piatok                   
od 10.00 do 22.00 hodiny
Sobota – Nedeľa                       od 08.00 do 20.00 hodiny

6. PODMIENKY PREVÁDZKY A ZÁSADY OCHRANY ZDRAVIA NÁVŠTEVNÍKOV  A ZAMESTNANCOV AREÁLU NETRADIČNÝCH ŠPORTOV
6.1. Špecifikácia areálu:

Areál netradičných športov je uzatvoreným areálom, kde sa nachádza hokejbalové ihrisko, 2 x tenisový kurt, 2 x multifunkčné ihrisko a futbalové ihrisko. Súčasťou areálu sú 2 šatne so sprchou a toaletou,  priestory správcu a bufet. V Areáli netradičných športov sa nachádza samostatná pánska a dámska toaleta určená pre verejnosť a pri hokejbalovom ihrisku sa nachádzajú 2 šatne.

Do zariadení na osobnú hygienu v areáli je privedená studená voda. Na zabezpečenie teplej úžitkovej vody slúžia plynové kotle. Šatne sú priamo osvetlené a vetrateľné oknami. Na podlahe v šatni sa nachádza dlažba alebo linoleum. Steny v priestoroch určených na osobnú hygienu (ktoré sú súčasťou šatní) sú obložené keramickým obkladom, podlahy dlaždicami so spádom k vpustiam s protipachovým uzáverom a nachádza sa tu aj výtokový ventil ukončený s možnosťou pre nasadenia hadice. Na podlahe v samostatnej pánskej a dámskej toalete sa nachádza linoleum. Vykurovanie je zabezpečené elektrickými ohrievačmi. Požiadavky na teplotu v zimnom období:

šatne   20 °C,              umyvárne   23 °C.

Umelé osvetlenie areálu je riešené tak, aby jeho intenzita vyhovovala požiadavkám a zároveň neoslňovalo športujúcich a divákov. V krytých objektoch je umelé osvetlenie riešené tak, aby jeho intenzita vyhovovala požiadavkám pre všetky športové odvetvia, ktoré je možné v danom objekte vykonávať a aby zároveň nedochádzalo k oslňovaniu športujúcich a divákov. Denné osvetlenie krytých objektov je zabezpečené oknami, ktoré zároveň umožňujú priečne vetranie.

V objekte Areálu netradičných športov sa dodržiavajú hygienické a protiepidemiologické predpisy a opatrenia. Všetci zamestnanci musia dbať na dodržiavanie osobnej hygieny, čistoty a poriadku na pra­co­vis­ku. Zamestnanci sú vybavení ochrannými pracovnými prostriedkami podľa druhu vy­ko­návanej činnosti. Prevádzka je vybavená dostatočným množstvom čistiacich a dezin­fekčných prostriedkov. Počas prevádzky je zabezpečená stála služba, ktorá vykonáva pravi­del­nú kontrolu a čistenie priestorov. Upratovanie sa vykonáva denne spolu s dezinfekciou spŕch a sociálnych zariadení. Bežné upratovanie počas prevádzkovej doby je vykonávané vlastnými pra­covníkmi. Počas usporiadania akcií bude kapacita posilnená o potrebný počet za­mest­nan­cov. Priestory okolo ľadovej plochy sa po zametaní čistia saponátovým roztokom. Dezinfekčné prostriedky sa používajú podľa návodu výrobcu.

Vrecia s tuhým odpadom sa denne vymieňajú a odkladajú do mobilného lisovacieho kon­tajnera, ktorý je po naplnení odvážaný a likvidovaný firmou OLO Bratislava.

V objekte Areálu netradičných športov sa nachádza miestnosť prvej pomoci vybavená potrebným zdra­vot­níc­kym materiálom a automatickým defibrilátorom a na dostupnom mies­te sú umiestnené lekárničky.

6.2. Zásady prevádzky a údržby zariadení

Kontrola zariadení a ich častí sa musí vykonávať podľa návodu výrobcu minimálne v intervaloch podľa pokynov výrobcu. Kontrolou sa rozumie:

a/ bežná vizuálna kontrola, ktorá umožňuje rozpoznať výrazné zdroje ohrozenia spôsobené vandalizmom alebo poveternostnými vplyvmi, napr. prítomnosť rozbitých fliaš, nečistôt, predmetov s ostrými hranami, či nechýbajú súčasti, nadmerné opotrebovanie, narušená stabilita zariadení,  porušenosť bezpeč­nost­ných náterov, doskočiska a pod.,
b/ prevádzková kontrola zameraná na overenie funkcie a stability zariadenia a to najmä z hľadiska opotrebovania sa vykonáva podľa plánu prevádzkovej kontroly schváleného prevádzkovateľom,
c/ ročná hlavná kontrola sa vykonáva s cieľom zistiť celkovú úroveň bezpečnosti jednotlivých ihrísk a to minimálne 1 krát ročne.

1/ Bežnú vizuálnu kontrolu vykonávajú zamestnanci prevádzkovateľa denne. Prevá­dzko­vú kontrolu zameranú na overenie funkcie a stability zariadení vykonávajú za­mest­nanci prevádzkovateľa raz týždenne. Z každej kontroly sa vypracúva záznam,
2/ Hlavná kontrola sa vykonáva raz ročne, vždy do 31.03. kalendárneho roka. O vyko­na­ní kontroly a o prijatí potrebných opatrení vypracuje poverený zamestnanec správu, kto­rá je uložená u riaditeľa prevádzkovateľa,
3/ Kontrolu zariadení môžu vykonávať len oprávnené osoby. O vykonaní kontrol sa vedú záznamy. Cieľom kontrol je bezpečnosť prevádzky ihriska a predchádzanie úrazov,
4/ Nedostatky, ktoré vznikli a ktoré ohrozujú bezpečnosť, sa musia bezodkladne  od­strá­niť. Ak to nie je možné, treba zariadenie zabezpečiť tak, aby sa nemohlo použiť, napríklad umiestniť zábranu alebo odmontovať časti, ktoré sú poškodené. Za­ria­de­nie, ktoré nespĺňa požiadavky na bezpečnosť je potrebné označiť tabuľkou „ ZÁKAZ POUŽÍVAŤ “,
5/ Prevádzkovateľ zabezpečuje maľovanie a základnú opravu náterov priebežne podľa potreby,
6/ Prevádzkovateľ je povinný každú mimoriadnu a havarijnú udalosť ako aj výskyt epide­mio­logicky závažných udalostí nahlási na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave,
7/ Prevádzkovateľ spolupracuje s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva pri vyt­vá­raní zdravého a hygienicky nezávadného prostredia počas celej prevádzkovej doby a spolupracuje s orgánmi policajného zboru a mestskej polície pri zabezpečení ve­rej­né­ho poriadku a ochrane majetku prevádzkovateľa a návštevníkov.

6.3. Všeobecné zásady prevencie rizika v Areáli netradičných športov
Technické a technologické opatrenia:

a/ únikové cesty a manipulačné priestory, uzávery vody a elektrického prúdu majú byť trvalé voľné,
a/ priestory majú byť náležíte označené výstražnými symbolmi.

Organizačné opatrenia:

a/ fajčenie je v celom Areáli netradičných športov zakázané,
b/ v priestoroch Areálu netradičných športov sa môžu nachádzať chemické látky len v potrebnom množstve,
c/ za dodržanie bezpečnostných a protipožiarnych predpisov zodpovedá zodpovedná o­so­ba.

Individuálne opatrenia osobné ochranné prostriedky:

a/ Zamestnancom zabezpečujúcim prevádzku a údržbu Areálu netradičných športov sú v potrebnom rozsahu pos­ky­to­va­né osobné ochranné prostriedky /OOPP/ . Kontroluje sa používanie a zabezpečuje sa účin­nosť a pravidelná údržba, resp. očista poskytovaných OOPP.
b/ Predpísané OOPP pri údržbe a opravách, vrátane upratovania sú: ochranný odev (nohavice, blúza), obuv gumené rukavice.
c/ Zamestnanci pre odkladanie civilného odevu majú vyčlenený priestor v miestnosti pre ob­slu­hu, vybavenú stolom, stoličkami a skrinkami na šaty.

Zamestnanci dodržiavajú zásady osobnej hygieny, a to:

a/ pravidelné umývanie rúk, tečúcou teplou vodou a mydlom s dezinfekčným účinkom,
b/ pri kontaminácii rúk biologickým materiálom sa ruky umyjú a dezinfikujú prípravkom s baktericídnym a virucídnym účinkom.

7. PREVÁDZKOVÉ POKYNY
7.1. Pravidlá pre vstup a pobyt osôb v priestoroch Areálu netradičných športov a zakázané úkony

Areál netradičných športov je miestom verejným a prístupným verejnosti za splnenia stanovených podmienok. Je určené pre oddych, rozvoj duševnej a fyzickej aktivity za podmienok uvedených v tomto prevádzkovom poriadku. V Areáli netradičných športov je zakázané:

1/ vykonávanie činnosti, ktorá obmedzuje a vyrušuje ostatných návštevníkov areálu alebo užívateľov okolitých domov, najmä krikom, búchaním alebo hlasným púšťaním reprodukovanej hudby,
2/ používať hracie a športové zariadenia a plochy pre šport po dennej prevádzkovej dobe,
3/ používať oplzlé slová a nadávky,
4/ podávať, požívať a propagovať alkoholické nápoje, omamné a psychotropné látky,
5/ fajčiť a propagovať tabakové výrobky,
6/ ponúkať, poskytovať sexuálne služby alebo sa takýchto služieb dožadoval alebo inak ohrozovať mravnosť detí a mládeže,
7/ vchádzať a zdržovať sa v areáli pod vplyvom alkoholu alebo iných  omamných látok,
8/ vchádzať a zdržovať sa v odpudivom a páchnucom odeve,
9/ prespávať,
10/ používať zábavnú pyrotechniku a zakladať oheň,
11/ vnášať strelné zbrane, strelivo, výbušniny, ostré a sklenené predmety a ďalšie predmety, ktoré by mohli spôsobiť ujmu na zdraví,
12/ jazdiť na bicykli, kolieskových korčuliach a skateboardoch,
13/ vodiť a vpúšťať psov, mačky a iné zvieratá,
14/ používať hracie a športové zariadenie v rozpore s jeho určením,
15/ používať poškodené hracie a športové zariadenia,
16/ poškodzovať hracie a športové zariadenia, rekreačné plochy a ploty, zeleň,
17/ poškodzovať oznamovacie a informačné tabule,
18/ znečisťovať areál,
19/ vchádzať a parkovať v areáli motorovými vozidlami, okrem vozidiel údržby prevádzkovateľa.

Každý návštevník/užívateľ je povinný oboznámiť sa pri vstupe do Areálu netradičných špor­tov s týmto prevádzkovým poriadkom a dodržiavať jeho ustanovenia ako aj pokyny vedúceho Areálu netradičných športov a prevádzkových zamestnancov.

1/ Do priestorov Areálu netradičných športov vstupuje a na podujatí sa zú­čast­ňu­je každý návštevník / užívateľ na vlastné riziko a nebezpečenstvo.
2/ Deťom mladším ako 10 rokov je vstup povolený len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov.
3/ Prevádzkovateľ Areálu netradičných športov si vyhradzuje právo odoprieť vstup alebo vyviesť každú osobu, ktorá odmietne rešpektovať predpisy, po­ky­­ny usporiadateľov alebo sa správa neprístojne. Za neprístojne správanie sa považuje najmä spôsobenie všeobecného nebezpečenstva (napr. požiar, po­vodeň) úmyselným alebo nedbanlivým správaním, ponúkanie omamných ale­bo psychotropných látok iným návštevníkom / užívateľom, násilie proti sku­pi­ne návštevníkov/užívateľov alebo jednotlivcovi, resp. vyhrážanie sa ublížením na zdraví, verejné hanobenie alebo podnecovanie k nenávisti voči akémukoľvek ná­rodu, jazyku, etnickej skupine alebo rase, politickému presvedčeniu alebo ná­bo­ženskému vyznaniu, verejné šírenie poplašnej správy (napr. bezdôvodné oz­ná­menie uloženia výbušniny), hrubá neslušnosť alebo výtržnosť, napadnutie jed­notlivca alebo skupiny návštevníkov / užívateľov, úmyselné alebo ned­ban­li­vost­né spôsobenie ťažkej ujmy na zdraví, násilie voči inému náv­štev­ní­ko­vi/užívateľovi v úmysle zmocniť sa cudzej veci, vyvolávanie konfliktov, prejavy uráž­livého správania voči iným osobám, vzbudzovanie pohoršenia správaním vybo­čujúcim z bežných všeobecne prijateľných zásad slušnosti, spôsobenie ško­dy na majetku prevádzkovateľa alebo inej osoby.
4/ Zakazuje sa správať neprístojne, hlučne a ohrozovať osobnú bezpečnosť, ako aj bezpečnosť ostatných návštevníkov / užívateľov areálu.
5/ Vstup do areálu môže byť odopretý osobám, ktorých návšteva by dokázateľne na­rušila alebo mohla narušiť poriadok, bezpečnosť a čistotu areálu a ich sprá­va­nie sa je v rozpore s mravnými a spoločenskými normami a zásadami správania.
6/ V areáli platí prísny zákaz manipulácie s otvoreným ohňom.
7/ Do areálu je zakázané nosenie zbraní, chemikálií, farbív, horľavín, pred­me­tov spôsobilých znečistenie areálu a životného prostredia, alkoholu, sym­bo­lov a predmety propagácie rasizmu a fašizmu. Osoby, vykonávajúce dozor v areáli, ich nadriadené osoby, príslušníci mestskej alebo štátnej polície alebo po­­verení zástupcovia prevádzkovateľa majú právo takéto predmety na mieste ihneď odňať.
8/ Platí prísny zákaz požívania alkoholu, drog alebo iných návykových, omamných a psychotropných látok v priestoroch areálu.
9/ Každý návštevník/užívateľ je povinný udržiavať, zachovávať a dbať o čistotu a poriadok vo všetkých priestoroch areálu. Je zakázané akýmkoľvek spô­so­bom znečisťovať priestory areálu, ohrozovať bezpečnosť svoju ako aj ostatných náv­števníkov, umývať sa mimo vyhradený priestor a poškodzovať terénne úp­ra­vy, zeleň, flóru a faunu, informačné, oznamovacie a zákazové tabule, lavičky, od­padové nádoby a ich držiaky, hygienické zariadenia, ploty a brány, sprchy a osvetlenia a pod.
10/ Každá osoba vstupujúca do areálu je povinná správať sa tak, aby nedo­chá­dza­lo k jeho poškodzovaniu a poškodzovaniu jeho vybavenia. Náv­štev­ní­ci / užívatelia sú povinní správať sa v priestoroch areálu spôsobom, ktorý nepoš­ko­dzu­je alebo iným spôsobom neznehodnocuje majetok a vybavenie, ktoré sa v areáli nachádza ako aj dodržiavať úsporné opatrenia vo vzťahu k spotrebe elektrickej energie, kúrenia a vody, hospodárne a šetrne nakladať s užívanými priestormi ako aj všetkým zariadením nachádzajúcim sa v areáli.
11/ Každý návštevník / užívateľ je povinný uhradiť všetky straty a škody ním spôso­be­né, a to či úmyselne alebo z nedbanlivosti, jeho konaním alebo opomenutím na zariadení areálu alebo na majetku alebo na zdraví ostatných osôb.
12/ V areáli platí zákaz konania marketingových a reklamných aktivít, ktoré nie sú po­volené prevádzkovateľom, zákaz fotografovania a filmovania na profesionálne účely bez súhlasu prevádzkovateľa.
13/ V areáli ako aj na objektoch nachádzajúcich sa v areáli je zakázané umiest­ňo­vať akúkoľvek politickú reklamu, reklamu politických strán a kandidátov na verejné funkcie – obrazom, textom, či odkazom, pokiaľ k tomu nedá súhlas pre­vádz­kovateľ.
14/ Zakazuje sa vchádzať do priestorov určených druhému pohlaviu.
15/ Každý návštevník / užívateľ je povinný správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví vlastnom alebo akejkoľvek inej osoby alebo k poškodeniu majetku vlastníka a prevádzkovateľa. Užívateľ je pl­ne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením, a to úmyselne alebo z nedbanlivosti.
16/ Za škody vzniknuté nedodržiavaním ustanovení prevádzkového poriadku a všeo­­becných bezpečnostných pravidiel zodpovedá osoba porušujúca tieto pra­­vidlá alebo jej zákonný zástupca.
17/ Každý, kto spôsobí škodu, zničenie alebo poškodenie majetku prevádz­ko­va­te­ľa alebo vlastníka areálu, je povinný prevádzkovateľovi ujmu finančne na­h­radiť. Výška náhrady bude stanovená prevádzkovateľom na základe ceny platnej v čase opätovného obstarania zničeného alebo poškodeného ma­jet­ku, pripadne na zákíade vyčíslených nákladov na opravu poškodeného ma­jet­ku.
18/ Každý návštevník / užívateľ je povinný riadiť sa pokynmi osôb, ktoré vyko­ná­va­jú dozor v areáli, ich nadriadenými osobami, poverenými zástupcami prevádz­ko­vateľa, pokynmi príslušníkov mestskej polície alebo štátnej polície. Po neuposlúchnutí pokynu bude osoba s okamžitou platnosťou vykázaná z are­álu.
19/ Za škody, poranenie alebo úrazy spôsobené neopatrnosťou alebo nedo­držia­va­ním prevádzkového poriadku alebo pokynov zodpovedných zamestnancov, ne­ne­sie prevádzkovateľ a ani vlastník areálu zodpovednosť a všetky škody spôsobené nevhodným správaním a konaním návštevníkov / užívateľov, tým, že nedodržiavajú ustanovenia tohto prevádzkového poriadku, budú vymáhané podľa platných predpisov SR.
20/ Prevádzkovateľ areálu neručí za straty cenných predmetov, peňazí, dôležitých dok­ladov do areálu vnesených. V areáli sa nenachádzajú miesta určené na od­klad cenných predmetov, peňazí alebo dôležitých dokladov.
21/ V prípade zistenia závady v areáli, ktorá by ohrozovala bezpečnosť brá­nila ale­bo inak obmedzovala prevádzku, rovnako ako aj zistenie porušovania pre­vádz­kového poriadku, sú užívatelia povinní túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť prevádzkovateľovi.
22/ Ustanovenia tohto poriadku sú platné pre celý Areál netradičných športov.

Každé jednotlivé porušenie tohto prevádzkového poriadku a zásad správania môže prevádzkovateľ potrestať zmluvnou blokovou pokutou vo výške 50,- Eur. V prípade opakovaného porušenia tohto prevádzkového poriadku, úmyselného poškodenia zariadenia a/alebo náradia ako aj pri odcudzení majetku patriaceho prenajímateľovi sa príslušnej osobe zakáže vstup do celého Areálu netradičných športov a v prípade podozrenia z naplnenia skutkovej podstaty trestného činu bude podané trestné oznámenie.

7.2. Práva a povinnosti dozoru nadˇdeťmi a mládežou

1/ Za dozor nad deťmi pri využívaní Areálu netradičných športov (ďalej len „do­zor“) sú zodpovední:

a) dieťa do 10 rokov veku – rodičia alebo osoba staršia ako 18 rokov,
b) pedagóg, ak dieťa navštívi areál v dobe, kedy je zaň pedagóg zod­po­ved­ný.

2/ Prevádzkovateľ nevykonáva dozor nad deťmi pri využívaní areálu netradičných športov.
3/ Dozor má právo:

a) požiadať prevádzkovateľa o nerušené a bezpečné užívanie areálu,
b) požiadať deti, aby používali bezpečné a nepoškodené hracie a športové za­riadenie,
c) upozorniť deti a ich dozor, ak používajú areál, hracie a športové za­ria­de­nia v rozpore s týmto prevádzkovým poriadkom,
d) privolať hliadku štátnej polície na zabezpečenie nápravy pri zistení po­ru­šenia pravidiel správania sa v areáli,
e) upozorniť prevádzkovateľa na nedostatky spojené s prevádzkovaním areálu a domáhať sa odstránenia zistených nedostatkov.

4/ Dozor je povinný:

a) presvedčiť sa pred hrou alebo športovaním detí, či hracie alebo špor­to­vé zariadenie je bezpečné a či neohrozí bezpečnosť detí a mládeže,
b) dbať, aby deti používali len také hracie alebo športové zariadenie, kto­ré je primerané ich veku a fyzickej kondícii,
c) dohliadať, či deti používajú hracie a športové zariadenie správne,
d) dohliadať, aby iný účastník používaním hracieho alebo športového za­ria­denia neohrozil bezpečnosť jeho dieťaťa,
e) dohliadať, aby hracie a športové zariadenie používalo len toľko detí, na koľ­ko je konštrukčne vyhotovené,
f) dohliadať, aby deti nevchádzali a nezdržiavali sa v priestore, kde by spät­ným pohybom hracie alebo športové zariadenie mohlo ohroziť ich bezpečnosť.

7.3. Bezpečnosť osôb a zodpovednosť za spôsobené škody a úrazy

1/ V záujme bezpečnosti na detskom ihrisku

a) nikto, okrem prevádzkovateľa a ním určených osôb, nesmie zasahovať, upravovať a opravovať hracie alebo športové zariadenie,
b) je zakázané používať poškodené hracie alebo športové zariadenia.

2/ Za bezpečnosť detí zodpovedá ich dozor.
3/ V prípade úrazu, dozor bezodkladne nahlási informácie o úraze prevádz­ko­va­te­­ľovi, ktorý s ním spíše záznam, ktorý slúži ako podklad pre riešenie škody a ako podnet ku skvalitňovaniu vybavenosti detského ihriska.
4/ V prípade ohrozenia života, zdravia, majetku a bezpečnosti návštevníkov dets­ké­­ho ihriska, každý je oprávnený volať na bezplatné tiesňové volania.

7.4. Požiarne a poplachové smernice

1/ Požiarna a poplachová smernica rieši vykonanie rýchleho a účinného protipožiarneho zásahu.
2/ Každý kto spozoruje požiar a môže ho vlastnými silami zlikvidovať musí tak urobiť s použitím dostupných prostriedkov požiarnej ochrany / hasiace prístroje…/
3/ Ohlásenie spozorovaného požiaru je nevyhnutné vykonať telefonicky na číslo 112 alebo 150, priamo vedúcemu Areálu netradičných športov alebo veliteľovi požiarnej hliadky . Pri ohlasovaní požiaru je potrebné uviesť tieto údaje:

* meno a priezvisko volajúceho a telefónne číslo z ktorého je správa podaná
* popis udalosti
* situácia ohrozenia osôb.

4/Osoby nachádzajúce sa v objekte po vyhlásení požiarneho poplachu opustia v súlade s evakuačným plánom priestory Areálu netradičných športov. Všetci návštevníci / užívatelia musia dodržiavať pokyny osôb zabezpečujúcich evakuáciu a po príchode hasičského zboru pokyny veliteľa zásahu.

Areáli netradičných športov je prevádzkovateľom zriadená miestnosť vyhradená na poskytovanie prvej po­mo­ci vybavená skrinkou na prvú pomoc a prostriedkami na poskytovanie prvej pomoci a predlekárskej pomoci. Táto miestnosť je označená v zmysle platného predpisu.

8. SPÔSOB A FREKVENCIA UPRATOVANIA V AREÁLI NETRADIČNÝCH ŠPORTOV

Prevádzkové priestory, ostatné pomocné priestory a zariadenia na osobnú hygienu, technická vybavenosť, zriaďovacie predmety sa udržiavajú v dôkladnom poriadku a čis­to­te.

Za týmto účelom sa vykonáva dekontaminácia (súbor opatrení zahrňujúci me­cha­nic­kú očistu a dezinfekciu – zameraný na ničenia a odstraňovania mikroorganizmov) horeuvedených priestorov a zariadení.

Pri dekontaminácii povrchov sa zachováva:

* dvojfázový postup čistenia, pri veľmi znečistených plochách – najskôr mechanická očista za použitia syntetických čistiacich prípravkov v odporúčaných koncen­trá­ciách, ktoré sa pripravujú v teplej vode a potom vlastná dezinfekcia s prípravkami s dezinfekčným účinkom alebo
* jednofázový postup čistenia, pri nie veľmi znečistených plochách- za použitia syn­tetických prípravkov s čistiacim a dezinfekčným účinkom.

Pri dekontaminácii sa dodržiavajú postupy pre prácu s prípravkami podľa doporučení výrobcu a používajú sa osobné ochranné pracovné pomôcky.

Hlavné zásady správne uskutočnenej dekontaminácie:

* musí sa vykonať správne mechanická očista (dôkladné odstránenie mechanických nečistôt) a pri dezinfekcii sa musí dodržať správna – predpísaná koncentrácia de­zin­fek­čného prostriedku. Dezinfekčné prostriedky sa riedia pitnou vodou tak, že do odmeraného množstva vody sa pridá odmerané množstvo prípravku, ktorý sa považuje za 100 %
* dezinfekčné roztoky sa pripravujú vždy čerstvé, čo najkratšiu dobu pred použitím, lebo starnutím rýchlo klesá ich účinnosť
* musí sa dodržať predpísaná koncentrácia dezinfekčných roztokov a odporúčaná do­ba pôsobenia – expozičný čas

9. POSTUP PRI MECHANICKEJ OČISTE

Mechanická očista sa vykonáva raz za deň, zvyčajne na vlhko za pridania dezin­fek­čné­ho prostriedku. Koncentrácia dezinfekčných prostriedkov sa zvolí podľa miery znečistenia po­vr­chových plôch miestností a zariaďovacích predmetov podľa návodu výrobcu dezinfekčného prostriedku.

10. POKYNY PRE POUŽÍVANIE PREVÁDZKOVÉHO PORIADKU
Oboznámenie:

Vedúci Areálu netradičných športov oboznámi s prevádzkovým poriadkom všetkých podriadených za­mest­nan­cov, ktorých sa jeho obsah týka. Oboznámenie sa uskutoční inštruktážou, resp, sa určia zamestnanci ktorí si ho preštudujú.

Kontrola:

Vedúci Areálu netradičných športov je povinný kontrolovať dodržiavanie tohto prevádzkového poriadku a pri zistení závad a nedostatkov tieto v rámci svojej právomoci odstraňovať podľa závažnosti.

Zmeny:

Pokiaľ prevádzkový poriadok neplní svoje poslanie, prevádzkovateľ podá návrh na jeho doplnenie, zmenu, resp. zrušenie.

Uloženie:

Prevádzkový poriadok musí byť počas celého obdobia platnosti prístupný všetkým zamestnancom, ktorí ho pre výkon svojej funkcie potrebujú ako aj všetkým návštevníkom.

Vyvesenie:

Prevádzkový poriadok musí byť vyvesený na viditeľnom mieste v Areáli netradičných športov (napr. na in­for­mač­nej tabuli).