AKO UŽÍVAŤ ŠPORTOVISKÁ ? (1. BEZ REZERVÁCIE, 2. S REZERVÁCIOU – JEDNORAZOVOU, 3. S REZERVÁCIOU – DLHODOBOU)


1. BEZ REZERVÁCIE („NA SLEPO – PRÍDEM A SKÚSIM“)

  • prídete do ANŠ, Pivonková, Bratislava
  • na základe informácie správcov zistíte, či je Vami požadovaný čas a športovisko k dispozícii
  • ak áno, je k dispozícii, uhradíte u správcu čiastku za užívanie vybraného športoviska v zmysle cenníka ANŠ (viď Rýchle menu)
  • užívate športovisko

a

b

c

d

e

f

f

g

g

2. S REZERVÁCIOU – JEDNORAZOVOU („CHCEM MAŤ ISTOTU TERMÍNU“)

  • z ponuky OBIDVOCH rozpisov rezervácií športovísk ANŠ (vyššie na stránke) si vyberte termín a čas, o ktorý máte záujem
  • vyplňte kompletne tu priloženú OBJEDNÁVKU (priamo v tlačive do textu) na žiadaný termín, uložte si ju
  • OBJEDNÁVKU pošlite mailom na adresu info[at]rskruzinov.sk
   najneskôr do 48 hodín pred žiadaným termínom užívania (potreba kompletného sprocesovania)
  • po zaregistrovaní a odsúhlasení obdržíte potvrdzujúci e-mail a zálohovú faktúru
  • uhraďte zálohovú faktúru (považuje sa za uhradenú až po pripísaní fakturovanej čiastky na účet RŠK, p. o.)
  • po zaregistrovaní úhrady obdržíte mailom potvrdenie o možnosti užívania športoviska v zmysle objednávky
  • užívate športovisko v zmysle objednávky
  • na konci aktuálneho mesiaca obdržíte vyúčtovaciu faktúru

3. S REZERVÁCIOU – DLHODOBOU („CHCEM ŠPORTOVAŤ DLHŠÍ ČAS V ROVNAKOM TERMÍNE“)

  • z ponuky rozpisov DLHODOBÝCH rezervácií športovísk ANŠ (vyššie na stránke) si vyberte termín a čas, o ktorý máte záujem
  • vyplňte kompletne tu priloženú OBJEDNÁVKU (priamo v tlačive do textu) na celé požadované obdobie, uložte si ju
  • OBJEDNÁVKU pošlite mailom na adresu info[at]rskruzinov.sk
   najneskôr do 48 hodín pred prvým termínom užívania (potreba kompletného sprocesovania)
  • po zaregistrovaní a odsúhlasení obdržíte e-mail s POTVRDENÍM objednávky
  • POTVRDENIE skontrolujte, podpíšte, naskenujte a pošlite späť mailom na adresu info[at]rskruzinov.sk
  • užívate športovisko v zmysle objednávky a potvrdenia
  • na konci aktuálneho mesiaca obdržíte vyúčtovaciu faktúru za užívanie športovísk v ukončenom mesiaci

AKO ZRUŠIŤ REZERVÁCIU (JEDNORAZOVÚ AJ DLHODOBÚ) ŠPORTOVISKA?


Požiadavku užívateľa športoviska na zrušenie rezervácie je potrebné oznámiť e-mailom na adresu: info[at]rskruzinov.sk najneskôr 48 hodín pred užívateľom objednaným a RŠK, p .o. potvrdeným termínom užívania športoviska.

 • Ak dôjde k zrušeniu rezervácie športoviska v čase 48 až 36 hodín pred užívateľom objednaným a RŠK, p .o. potvrdeným termínom užívania športoviska, bude užívateľovi fakturovaná čiastka vo výške 50% z ceny za objednaný čas užívania vybraného športoviska
 • Ak dôjde k zrušeniu rezervácie športoviska v čase 36 a menej hodín pred užívateľom objednaným a RŠK, p .o. potvrdeným termínom užívania športoviska, bude užívateľovi fakturovaná čiastka vo výške 100% z ceny za objednaný čas užívania vybraného športoviska

UPOZORNENIE:

od vstupu do ANŠ až po jeho opustenie je užívateľ športových ihrísk povinný riadiť‘ sa Prevádzkovým poriadkom Areálu netradičných športov (viď Rýchle menu) a ďalšími právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP, najmä Zákon o BOZP (č.124/2006 Z. z. v platnom znení, nariadenia vlády SR, vyhlášky MPSVaR SR, SUBP, príslušné normy a interné predpisy prevádzkovateľa objektu, predpisy z ochrany pred požiarmi (zákon č.314/2001 Z. z. a vykonávanie vyhl. č. 121/2002 Z. z.) a predpisy z oblasti ochrany životného prostredia, likvidácia odpadov, atď.

OKREM INFORMÁCIÍ UVEDENÝCH V PREVÁDZKOVOM PORIADKU ANŠ PLATÍ AJ:

 • zdržiavanie sa v priestoroch ANŠ a využívanie športovísk je na vlastné riziko, čim nie je dotknutá povinnosť‘ dodržiavať prevádzkový poriadok ANŠ
 • v prípade poškodenia zariadenia ANŠ užívateľom je tento povinný nahradiť RŠK, p. o. vzniknutú škodu v plnom rozsahu
 • na športoviská je povolené vstupovať‘ len vo vhodnej športovej obuvi, ktorá nepoškodzuje povrch športoviska
 • užívateľ je povinný odovzdať športovisko najneskôr v čase uvedenom ako koniec jeho užívania. V prípade porušenia tejto povinnosti a tým poškodenia nasledujúceho užívateľa, bude poškodzujúci užívateľ povinný uhradiť‘ platbu za užívanie športoviska za poškodeného v plnej výške
 • príchod do areálu je užívateľovi dovolený 30 minút pred začatím užívania športoviska a areál by mal opustiť‘ do 30 minút od skončenia užívania športoviska
 • v prípade organizovania podujatí RŠK, p. o., v ANŠ je užívateľ povinný uvoľniť športovisko v termíne konania takéhoto podujatia
 • vykonať platbu za užitie objednaného športoviska vykoná užívateľ na základe faktúry obdržanej od RŠK, p. o. v zmysle aktuálne platného cenníka ANŠ (viď Rýchle menu)
 • faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 71 zákona NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a náležitosti podľa zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, užívateľ je oprávnený túto vrátiť prenajímateľovi na prepracovanie a lehota splatnosti v takomto prípade neplynie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry užívateľovi
 • faktúra je splatná do 14 dni od jej vystavenia a považuje sa za uhradenú pri­pí­sa­ním fakturovanej sumy na účet RŠK, p. o.
 • v prípade, že faktúra nebude užívateľom športoviska uhradená v termíne splatnosti faktúry a dohodnutým spôsobom podľa tohto Potvrdenia, užívateľ nebude v žiadnom prípade užívať športovisko až do uhradenia faktúry, za čo zodpovedá správca ANŠ.
 • v prípade, ak užívateľ športoviska bude v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 14 dní po termíne splatnosti faktúry, je RŠK, p. o. oprávnený ukončiť užívanie športoviska dohodnuté Potvrdením okamžite
 • ak užívateľ športoviska nevykoná úhradu užívania podľa tohto Potvrdenia v určenej lehote, RŠK, p. o. má právo účtovať a užívateľ športoviska má povinnosť následne zaplatiť mu úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania
 • po uplynutí termínu užívania športoviska, nie je RŠK, p. o. povinný užívateľa oboznámiť s ukončením platnosti doby užívania športoviska
For privacy reasons Google Maps needs your permission to be loaded. For more details, please see our Súhlas so spracovaním osobných údajov.
Súhlasím