RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. po kritickom a turbulentnom období opäť začína žiť a vracia sa na scénu silnejší, zdravší a najmä s čistým štítom. Veľkú zásluhu na očistení mena RŠK, p. o. má riaditeľ Ing. Ľubomír Lenár, s ktorým sme sa porozprávali o celej situácii od jeho príchodu do funkcie až do dnešných dní.

V akom stave ste našli RŠK, p. o. po vašom príchode do funkcie riaditeľa?

Do funkcie riaditeľa RŠK, príspevkovej organizácie mestskej časti Bratislava-Ružinov, som nastúpil začiatkom roka 2015. Po oboznámení sa s celkovou situáciou v organizácii som dospel k poznaniu, že RŠK, p. o.  sa nachádza v katastrofálnej finančnej, materiálnej a vzťahovej situácii. Bolo uvalené veľké množstvo exekúcií, veritelia žiadali okamžité úhrady dlhov. Systém práce nezodpovedal účelu, na ktorý bola organizácia zriadená, neplnili sa úlohy vyplývajúce zo zákonov.

Čo bolo vašou prioritou, pri nástupe do funkcie?

Priorita bola jasná. Zistenie skutkového stavu v celej organizácii, príprava dohôd s jednotlivými veriteľmi na základe osobného presviedčania o možnosti nápravy, príprava splátkových kalendárov, oboznámenie poslancov MC Bratislava-Ružinov o celkovom stave organizácie a predloženie návrhov na nápravu.

Popíšte nám zmeny ktorými prešlo RŠK, p. o. pod vašim vedením.

V prvom rade musím poďakovať miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Ružinov, za schválenie krokov, potrebných na nápravu chýb, ktoré sa stali v minulosti. Taktiež za  podporu pri realizácii všetkých predložených a schválených návrhov, úloh, krokov … Bez ich prvotnej podpory by sa nepodarilo postupne pretvoriť RŠK, p. o. na riadne fungujúcu príspevkovú organizáciu. Vďaka nim a hlavne vďaka následnej tvrdej práci všetkých zamestnancov RŠK, p. o., ktorí sa stotožnili s novými úlohami, sa podarilo zastabilizovať fungovanie RŠK, p. o. a postupne uhradiť takmer všetky záväzky voči veriteľom. S hrdosťou môžeme konštatovať, že ku koncu roku 2016, splatilo RŠK, p. o. 98% všetkých svojich starých záväzkov. Okrem toho, už riadne a v termínoch splatnosti uhrádzal faktúry za svoju činnosť. V období do konca roka 2016 bolo vykonaných niekoľko zmien v personálnej oblasti. Rozlúčili sme sa so zamestnancami, ktorí neboli ochotní prispôsobiť sa novým podmienkam v  RŠK, p. o.. Bolo vykonaných množstvo technických a technologických činností, naprávajúcich pochybenia z predchádzajúceho obdobia. Ako príklad môžem uviesť zmeny týkajúce sa prevádzky Zimného štadióna Vladimíra Dzurillu. Pristúpili sme k výmene kompresora, komplexnej oprave chladiacich veží, výmene mantinelov, zavedenie nového informačného systému vrátane informátora, nákup nového stroja na úpravu ľadovej plochy a ďalšie. V Areáli netradičných športov sme uzavreli hokejbalovú halu, a pripravili sme  rad ďalších opráv a vylepšení. K veľkým zmenám došlo aj v oblasti medziľudských vzťahov a vzájomnej spolupráce jednotlivých stredísk. Toto by nebolo možné bez porozumenia ostatných kolegov v RŠK, p. o..

Aké sú plány RŠK, p. o. v blízkej budúcnosti a aké sú vaše sny, čo sa týka plánov a vízií?

Plány do budúcnosti – v prvom rade vykonať komplexnú rekonštrukciu s generálnou opravou detského ihriska v Areáli hier Radosť. Štrkovec. Ďalším výrazným krokom by mala byť generálna oprava malého futbalového ihriska s umelou trávou, uzavretie malej haly a vykonanie generálnej opravy celého oplotenia v Areáli netradičných športov. Na Zimnom štadióne Vladimíra Dzurillu komplexná rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení.

Čo sa týka vízií – tou hlavnou je vysporiadanie časti pozemkov pod zimným štadiónom a prístavbou, aby sa „otvorili“ ruky pre dobudovanie hotela a ďalších súvisiacich priestorov. Veľkou výzvou je komplexná rekonštrukcia zimného štadióna za účelom vytvorenia viacúčelovej haly. Po vysporiadaní pozemkov v priestoroch Areálu hier Radosť, Štrkovec, vytvorenie oddychovej zóny v celom priestore areálu a v neposlednom rade komplexné dobudovanie Areálu netradičných športov.