Športový areál na Vietnamskej 21/A, v minulosti verejnosti známy ako Tenis Club Trnávka bol RUŽINOVSKÉMU ŠPORTOVÉMU KLUBU, p. o . zverený do správy rozhodnutím miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov v decembri 2020. Od začiatku roka 2021 dochádzalo k postupnému preberaniu celého areálu od predchádzajúceho nájomcu, vysporiadávaniu vzťahov s dodávateľmi energií a následnej revitalizácii areálu.

Snahou RŠK, p. o. je prilákať do priestorov ŠH Trnávka záujemcov o športové aktivity aj počas zimných mesiacov. Sqash a stolný tenis sú ideálnym spôsobom ako aktívne stráviť čas, preto sme vytvorili kvalitné podmienky pre tieto dva druhy športov. Návšetvníci areálu môžu využiť bezplatné parkovanie, zázemie (sociálne zariadenia, šatňe, sprchy) a občerstviť sa v bufete.

Squash:

pracovný deň v čase 08,00 – 22,00 hod hodina  10,00 €
sobota, nedeľa, deň pracovneho voľna v čase 08,00 – 22,00 hod hodina 15,00 €

Stolný tenis:

jednotlivci každý deň v týždni bez výnimky v čase 08,00 – 22,00 hod hodina 10,00 €

Rezervácie:

I) Dlhodobé užívanie športoviska v areáli ŠH TRNÁVKA je potrebné objednať na adrese info@rskruzinov.sk. Objednávke športoviska je potrebné uviesť všetky fakturačné údaje (rovnako pre právnickú aj fyzickú osobu), vrátane kontaktov, termín počas kalendárneho roka, deň v týždni a hodiny počas ktorých máte záujem o užívanie, šport a športovisko, ktoré chcete užívať. Po spätnom potvrdení objednávky zo strany RŠK, p. o.  a obojstrannom podpísaní tohto Potvrdenia je možné začať s užívaním športoviska.
II) Jednorazové užívanie športoviska je potrebné uhradiť priamo v areáli ŠH TRNÁVKA u správcov areálu pred začiatkom užívania športoviska. Bez vykonania takejto úhrady nebude záujemcom o športové aktivity umožnený vstup na športovisko.